Oddział Okulistyczny

Projekt: ,,Współpraca oddziałów okulistycznych Szpitala w Karwinie oraz w Jastrzębiu-Zdroju”

Opis projektu:
Nemoci oční sítnice jsou nejčastější pionu poruch nebo ztráty zraku. Na polské stejně jako na české straně je velká skupina pacjent s onemocněním sítnice, kteří požadují kvalitní diagnostiku a léčbu.
Projekt přispívá ke zvýšení dostupnosti a kvality diagnostyki a léčby onemocnění sítnice, zvýšení kvalifikace lékařského personálu očních oddělení v nemocnicích v Karviné a Jestřábí-Zdroji.
————————-
Choroby siatkówki oka to najczęstsza przyczyna zaburzenia lub utraty wzroku. Zarówno po stronie polskiej jak i czeskiej występuje duża populacja pacjentów z chorobami siatkówki, którzy wymagają diagnostyki i leczenia wysokiej jakości.
Projekt przyczynia się do zwiększenie dla pacjentów dostępności i jakości diagnostyki i leczenia chorób siatkówki, podwyższenia kwalifikacji personelu medycznego oddziałów okulistycznych szpitali w Karwinie i Jastrzębiu-Zdroju.

Nr projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16 010/0001057

Koszt projektu: 22 423,62 Euro

Źródło finansowania:

 1. Europejski Fundusz Rozwoju |Regionalnego w ramach Funduszu Mikroprojektów Interreg V – A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020 (18 876,20 Euro)
 2. Budżet Państwa ( 1 121,18 Euro)
 3. Środki własne szpitala (2 426,24 Euro)

Okres realizacji projektu: 01.09.2017 r. – 01.09.2018 r.
Projekt przewiduje dofinansowanie w wysokości 84,18 % z  Funduszu Mikroprojektów, 10,82 % wkładu własnego szpitala oraz dofinansowanie w wysokości 5 % pochodzące z budżetu państwa

Celem projektu jest nawiązanie współpracy pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju i Szpitalem w Karvinie-Raju w zakresie diagnostyki
i leczenia chorób siatkówki. Personel medyczny obu Szpitali będzie brał wspólny udział w spotkaniach roboczych, warsztatach, które będą polegały na wymianie wiedzy i doświadczenia w celu poprawy jakości świadczonych usług w zakresie okulistyki na rzecz mieszkańców pogranicza Polski i Czech.

Bezpośrednimi celami projektu są:

 1. zapoznanie się z metodami diagnostyki i leczenia chorób siatkówki w szpitalach w Karwinie i Jastrzębiu-Zdroju,
 2. podniesienie kwalifikacji personelu lekarskiego i pielęgniarskiego poprzez udział w warsztatach ( diagnostyce, zabiegach, hospitalizacji pacjentów),
 3. nauka języka medycznego umożliwiającego lepszą komunikację personelu, a także tworzenie zunifikowanej dokumentacji medycznej pacjentów,
 4. opracowanie wspólnego algorytmu opieki nad pacjentami z chorobami siatkówki,
 5. poinformowanie pacjentów o metodach leczenia chorób siatkówki w szpitalach w Karwinie i Jastrzębiu-Zdroju, warunkach leczenia w oddziałach okulistycznych szpitali,
 6. możliwości skrócenia oczekiwania na leczenie poprzez wybór szpitala, metody do decyzji chorego,
 7. wypracowania metod współpracy szpitali w przyszłości, dążenie do stworzenia  konsultacji on-line,
 8. nawiązanie bezpośrednich kontaktów lekarzy, pielęgniarek pozwalających m. in. na szybkie konsultacje przypadków chorobowych.

W ramach projektu przewiduje się następujące działania kluczowe:

 1. Praca wspólnej grupy ekspertów w celu ustalenia wspólnej metodologii diagnozowania i leczenia chorób siatkówki oka.
 2. Nabycie sprzętu i wyposażenia niezbędnego do stosowania metodologii diagnostyki i leczenia chorób siatkówki oraz roboty budowlane.
 3. Wspólne warsztaty.
 4. Wspólna konferencja podsumowująca projekt w Karwinie.
 5. Edukacja językowa personeli medycznego oddziału okulistyki.

Rozpoczęliśmy nowy projekt z czeskim partnerem!

Odbyły się pierwsze spotkania personelu medycznego w ramach projektu „Współpraca oddziałów okulistycznych Szpitala w Karwinie oraz w Jastrzębiu – Zdroju”.

Zespół medyczny Oddziału Okulistyki naszego szpitala rozpoczął zajęcia u czeskich kolegów w Szpitalu w Karwinie. Warsztaty, cenne doświadczenia i doskonalenie umiejętności lekarzy oraz pielęgniarek Oddziału Okulistyki u czeskiego partnera projektu jest możliwe dzięki wsparciu jakie otrzymaliśmy z Unii Europejskiej oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W dniu 17 października 2017 r. zespół medyczny jastrzębskiej leczniczy udał się z wizytą do Nemocnice s poliklinikou Karvina – Raj. Wizyta w czeskim szpitalu to zarówno cenne doświadczenia, jak i możliwość rozwijania umiejętności i poznawania praktycznych procedur obowiązujących w Republice Czeskiej w dziedzinie okulistyki. Paweł Stala lekarz zarządzający Oddziałem Okulistyki Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju podczas pobytu w Szpitalu w Karwinie – Raj był obecny przy ambulancji poradni siatkówki, gdzie uczestniczył w leczeniu i konsultacji z MUDr. Igondovou Zuzanou. Konsultował pacjentów, u których zdiagnozowano: krwotok siatkówkowy, zwyrodnienie plamki bieguna tylnego, inne postacie zamknięcia naczyń siatkówki, odwarstwienie siatkówki z przedarciem, obrzęk zastoinowy tarczy nerwu wzrokowego. Doktor Paweł Stala był również obecny podczas badań OCT, angio, fluorescencji siatkówki, daytona, i co niezmiernie istotne na sali operacyjnej przy operacji zaćmy (operator prim. MUDr. Slepanek Jiri).

Pani Monika Truchan pielęgniarka oddziałowa Oddziału Okulistyki Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju w tracie wizyty w czeskim szpitalu obserwowała pracę tamtejszego oddziału okulistyki. Miała możliwość zapoznania się z dokumentacją medyczną pacjentów, przygotowywaniem do zabiegu operacyjnego zaćmy. Jednym z najciekawszych momentów wizyty była obecność na sali operacyjnej, gdzie zaznajamiała się z pracą pielęgniarek około operacyjnych.