Sala konferencyjna

Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020
Czesko-polska współpraca medyczna w przypadkach katastrof

Opis projektu:
Projekt se zaměřujena posílení rozvoje příhraniční spolupráce a výměnu zkušeností mezi Fakultní nemocnicí Ostrava (FNO) a Wojewódzki Szpital Specjalistyczny NR 2 w Jastrzębiu-Zdroju (WSS Nr 2) v oblasti medicíny katastrof, směřující ke společnému rešení problematiky při léčbě urgentních stavů u kriticky nemocných polytraumat, neurotraumat nebo cerebrovaskulárních traumat.
—————————
Projekt dotyczy pogłębienia rozwoju współpracy transgranicznej oraz wymiany Doświadczeń pomiędzy Szpitalem Klinicznym w Ostravie (SKO) a Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju (WSS Nr 2) w zakresie medycyny katastrof, a ukierunkowanym na wspólne rozwiązywanie problemów dotyczących Nagłych i krytycznych stanów pacjentów z urazami wielonarządowymi, neurologicznymi lub czaszkowo-mózgowymi.

Okres realizacji projektu: 01.09.2016 – 31.08.2017

Wartość projektu: 24 126,80 EURO

Wartość dofinansowania:

 • 19 991,00 EURO ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński- Tesinske Slezko,
 • 1 175,97 EURO ze środków budżetu państwa.

Konferencja 10-11 stycznia 2017

Czeski partner realizowanego projektu zorganizował w dniach 10–11 stycznia w Centrum Edukacyjnym Szpitala Uniwersyteckiego w Ostrawie spotkania dotyczące wymianie doświadczeń, wiedzy i postępowań terapeutycznych w leczeniu i diagnostyce pacjentów, jak również organizacji i kierowania w medycynie katastrof. Pierwszego dnia odbyła się część teoretyczna, podczas której między innymi MUDr. Vladimir Jecminek, Ph.D. Omówił przedszpitalne i szpitalne leczenie złamań miednicy w wypadkach masowych oraz złamania miednicy w wielokrotnym urazem. Docent MUDr. Leopold Pleva Csc przedstawił prezentację pt. „Przedszpitalna trage rannych w przypadkach masowych katastrof”, natomiast MUDr Vaclav Prochazka, Ph.D., Msc wygłosił wykład pt.” Nowe metody leczenia w radiologii interwencyjnej – wewnątrznaczyniowe leczenie urazów naczyń”. Niezmiernie ciekawy dla lekarzy z Jastrzębia- Zdroju był drugi dzień poświęcony praktycznemu szkoleniu w interwencji ratujących życie w medycynie katastrof, którego celem jest praktyczne zastosowanie metod diagnostyczno – leczniczych u pacjentów z wieloobrażeniami, w tym leczenie przedszpitalne i damage control niestabilnych złamań miednicy, Damage Control Orthopedics oraz rehabilitacja i opieka pielęgniarska pacjentów z fixatorami zewnętrznymi.

Konferencja 2-3 luty 2017

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju realizuje projekt pt. „Czesko – polska współpraca medyczna w przypadkach katastrof” dofinansowany w ramach Funduszu Mikroprojektów Interreg V-A Republika – Czeska – Polska 2014 – 2020.

Całkowity koszt projektu wynosi po stronie polskiej 24 126,80 euro, czyli ponad 100 tys. złotych. Montaż finansowy projektu przewiduje dofinansowanie w wysokości 85 % z wskazanego powyżej Funduszu Mikroprojektu, 10 procentowy wkład własny szpitala oraz dofinansowanie w wysokości 5 % pochodzące z budżetu państwa.

Rosnąca liczna wypadków, ryzyko katastrof naturalnych i zagrożenia atakami terrorystycznymi wymagają ścisłej współpracy transgranicznej. Projekt ma na celu nawiązanie współpracy do koordynacji przy rozwiązywaniu wypadków masowych, które przekraczałyby możliwości leczenia większej liczby rannych w obszarach przygranicznych. W ramach projektu zrealizowane zostaną spotkania robocze, warsztaty z praktycznymi ćwiczeniami oraz konferencje naukowe. Działania te przyczynią się do likwidacji występujących po obu stronach granicy barier m. in. nieznajomości sposobu funkcjonowania szpitali w krajach partnerów, braku kontaktu i współpracy.

Zarówno Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju jak i Fakultni Nemocnice w Ostrawie są szpitalami, które zabezpieczają swoich pacjentów kompleksowo. Ponadto, szpital w Ostrawie jest jednostką uniwersytecką, co jest dodatkowym atutem w procesie zdobywania wiedzy i doświadczeń przez lekarzy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju. Docelowo projekt przyczyni się także do podniesienia jakości usług z zakresu ochrony zdrowia, a tym samym do poprawy efektywności opieki zdrowotnej na rzecz mieszkańców po obu stronach granicy.

W ramach projektu jastrzębski szpital zorganizował konferencję, która odbyła się w dniach 2 i 3 lutego w Szczyrku. Podczas konferencji grupa lekarzy z Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej WSzS Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju przedstawiła tematykę związaną z ortopedią. Doktor Paweł Wawrzyczek specjalista w dziedzinie ortopedii i traumatologii scharakteryzował działalność oddziału, lek. Maciej Mierzwiński omówił postępowanie w złamaniach okołoprotezowych, natomiast pani doktor Justyna Sosnowska specjalista ortopedii i traumatologii oraz rehabilitacji medycznej przedstawiła prezentację pt. „Zaopatrzenie uszkodzenia przyczepu dystalnego ścięgna dwugłowego ramienia przy pomocy płytki Endobutton – doświadczenia własne”.

Oddział Neurologii, który reprezentowała lek. Anna Smołka oraz Zakład Diagnostyki Obrazowej w imieniu, którego prelekcję wygłosił lek. Adam Ryszczyk przedstawili doświadczenia jastrzębskiego szpitala związane z nowoczesnym leczeniem udaru niedokrwiennego mózgu w ostrej fazie. Omówiono leczenie trombolityczne, jak również stosowane od września 2016 roku leczenie mechaniczną trombektomią.

Druga część prelekcji należała do czeskich kolegów. Wykłady traumatologiczne dotyczyły ciężkich urazów wielomiejscowych, urazów serca i głowy. Omówiono system reagowania i sieć opracowaną do pierwszej pomocy związany z ratownictwem wypadków masowych.

Drugi dzień konferencji poświęcony był tematyce leczenia udarów w ostrej fazie. Przedstawiono system działania czeskiej służby zdrowia związany z leczeniem udaru w ostrej fazie. Z uwagi na bogate doświadczenia związane z leczeniem trombektomią (kilkuset pacjentów) zawiązała się żywa dyskusja dotycząca kwalifikowania chorych. Omówiono również kliniczne podejście do chorych z udarem, związane z dodatkowymi badaniami klinicznymi nad czynnikami krzepnięcia i rokowaniem chorych. Mimo bariery językowej szczegółowo i w koleżeńskiej atmosferze omawiano poszczególne zagadnienia kliniczne.

Jak mówi Pani doktor Anna Smołka „tego rodzaju spotkania świata medycznego dwóch stron granicy, oddalonych zaledwie o około 40 kilometrów dają możliwość wzajemnego poznania struktur funkcjonowania, systemu pracy jak również kultury i codzienności sąsiadów”.

Prezentacje czeskiej grupy lekarzy poświęcone były takim tematom jak:

 • „Komplikacje po zespoleniach”,
 • „Nauka medycyny katastrof LF OU”,
 • „Urazy serca”,
 • „Rehabilitacja z fixatorem zewnętrznym”,
 • „Endarterektomia a carotis z poglądu neurochirurga” MUDr. Hrbac T. Ph.D.
 • „Urazy w neurochirurgi” MUDr. Reguli S. Ph.D.
 • „Aktualne możliwości terapii udaru mózgu” MUDr. Roubec M. Ph.D.
 • „Analiza faktorów uzależniających – wyniki terapii endowaskularyjnej ostrych udarów mózgu” MUDr. Prochazka V. Ph.D.

Prezentacje z konferencji (format pptx):

 1. Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej – charakterystyka i profil oddziału – lek. Paweł Wawrzyczek [Typ: PPTX, Rozmiar: 6MB]
 2. Technika endoskopowa reinsercji przyczepu dalszego ścięgna mięśnia dwugłowego ramienia – lek. Oleg Agasjew – autor prezentacji, lek. Justyna Sosnowska – prelegent prezentacji [Typ: PPTX, Rozmiar: 11MB]
 3. Jak ugryźć czas? – lek. Anna Smołka [Typ: PPTX, Rozmiar: 9MB]
 4. Pierwsze doświadczenia w leczeniu udaru niedokrwiennego mózgu metodą wewnątrznaczyniową lek. Adam Ryszczyk, lek. Witold Tomalski, lek. Jerzy Wróbel, lek. Adam Heliosz [Typ: PPTX, Rozmiar: 24MB]

Konferencja Roznov

 Końcówka maja była niezwykle interesująca dla uczestników projektu Polsko – Czeskiego pn. „Czesko – Polska współpraca medyczna w przypadkach katastrof”. Jedynie dla przypomnienia wskazujemy, iż realizowany projekt otrzymał dofinansowanie w ramach funduszu Mikroprojektów Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020.

Pracownicy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju uczestniczyli  w trzydniowej konferencji w Rożnovie organizowanej przez czeskiego partnera projektu.

W pierwszym dniu konferencji w Beskydsky hotel Relax w Rożnovie KRN Dr. Kateřina Vítková, Ph.D. Koordinační a projektový pracovník Útvar náměstka ředitele pro vědu a výzkum Fakultní nemocnice Ostrava przedstawiła dotychczasową współpracę w medycynie katastrof partnerów projektu skupiając się na omówieniu tematów „Co współpraca partnerów Czeskiego i Polskiego przyniosła, co do tej pory partnerzy projektu wspólnie zorganizowali jakie zadania zostały wykonane”. Po wystąpieniu czeskich reprezentantów projektu głos zabrali również przedstawiciele strony polskiej projektu, i tak Alicja Brocka scharakteryzowała profil działalności jastrzębskiego szpitala i zaprosiła do wspólnego oglądania filmu, który powstał z okazji jubileuszu 40 – lecia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju. Na twarzach czeskich kolegów i koleżanek można było dostrzec bardzo duże zainteresowanie podczas oglądania filmu, a niewątpliwie bardzo miłym gestem po jego emisji były słowa doc. MUDr. Leopold Pleva, Csc., że Fakultni Nemocnice w Ostravie również chciała by mieć taki film i na pewno w przyszłości postarają się o film.

W dalszej części spotkania głos zabrał lek. Jerzy Wróbel Kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej, który przedstawił jakiego rodzaju zabiegi są wykonywane w Zakładzie Diagnostyki, jakie przypadki medyczne były w ostatnim czasie diagnozowane, konsultowane, z jakim pacjentami spotykają się na co dzień w ramach pracy w zakładzie, scharakteryzował jakie w ostatnim czasie konsultowane były przypadki tętniaków i naczyniaków przy współudziale prof. Laurent Spelle z Paryża.

Niezmiernie istotnym dla pacjenta jest również kompleksowość zakładu w zakresie możliwości wykonania badań dzięki posiadanej aparaturze medycznej – tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, angiografia, badania rtg. Pomiędzy uczestnikami stron czeskiej i polskiej zrodziła się żywa dyskusja na temat różnic jakie istnieją w zakresie obowiązujących procedur w sytuacjach masowych katastrof. Lekarze z obydwu stron granic omawiali różnice w sposobie działania nie tylko przy systemie zawiadamiana i zabezpieczania medycznego przez personel medyczny, ale również przez inne służby, które w przypadku masowych katastrof uczestniczą w niesieniu pomocy. Eugeniusz Klupach Zastępca Dyrektora ds. Techniczno – Eksploatacyjnych podkreślał jak ważna jest dla naszego szpitala realizacja projektu i że jest to pierwszy projekt tego rodzaju i mamy nadzieję, że w przyszłości tego rodzaju przedsięwzięcia będą wspólnie ponownie realizowane.

Zaproszonym przez stronę czeską konferencji był gość specjalny –  Katerina Lindovska Euroregion Silesia – Cz, która zaprezentował możliwości pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych w ramach funduszy mikro i makro projektów INTERREG V- A w Republice Czeskiej.

W godzinach popołudniowych czescy koledzy zorganizowali dla pracowników Wojewódzkiego Szpital Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju niezmiernie ciekawe zajęcia integracyjne, tzw. spacer do Wałaskiego Muzeum, gdzie pracownicy jastrzębskiej lecznicy mogli uczyć się łowić pstrągi. Tego rodzaju inicjatywa nauki łowienia pstrągów była doskonałą okazją nie tylko do nauki łowienia ryb, ale radosną zabawą i doskonałym pomysłem na zajęcia integracyjne. Lekarze, pielęgniarki, technicy radiologii i dyrektor Eugeniusz Klapuch krok po kroku poznawali technikę nakładania haczyka, zarzucenia wędki i samego łowienia. Bezprecedensową mistrzynią okazała się lek. Justyna Sosnowska, która po prostu ma talent w łowieniu ryb!

Niezmiernie ważnym wydarzeniem był drugi dzień pobytu personelu szpitala w Rożnovie. W tym dniu – 25 maja – odbyło się uroczyste sympozjum w budynku Wałaskiego Muzeum – Janikova Stodola. To bardzo ważne wydarzenie w Republice Czeskiej ponieważ raz na dwa lata spotykają się służby ratownicze z różnych grup zawodowych, które wymieniają się doświadczeniami i przede wszystkim popodkreślają jak ważną rolą jest wspólne działanie w przypadku nagłej katastrofy wszystkich służb ratowniczych począwszy od ratowników medycznych, wysokospecjalistycznej kadry medycznej, policji, włodarzy miast i wszystkich innych którzy stosownie do systemu zawiadamiania powinni natychmiast zgłosić się na miejsce katastrofy.
Sympozjum rozpoczęło się od przedstawienia nowej książki MUDr. Vaclava Prochazky, PhD 

Prezydentem kongresu był doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc oraz MuDr. Igor Dvoracek, Ph. D.
Doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc jest bardzo zasłużoną osobą w środowisku niesienia pomocy poszkodowanym podczas rożnego rodzaju katastrof. Uwieńczeniem Jego zasług zostało uhonorowane wręczeniem medalu. To najwyższej rangi odznaczenie.
W dalszej części sympozjum kontynuowano sesję naukową i zawodową, podczas której zaprezentowali wystąpienia:

 • Mezioborova spoluprace v osetreni polytraumat – soucasny stav: Vyhnanek, F. Ocadlik, M., Fric, M., Dousa,P. – Traumatologicke centrum FNKV, Chirurgicka klinika, klinika anesteziologie a resus – citace, Ortopedicko – traumatologicka klinika LF a FNKV, Praha;
 • Clinnost Mazovickeho urazoveho cetra: Kuczmera, P. Kwiatkowski, K. Piekarczyk, P. – Mazovicke urazove cetrum, Warsawa;
 • Efektivita trage polytraumat v Traumacentru Usti nad Labem: Edelmann, K. – Klinika urazove chirurgia UJEP, Krajska zdravotni, a.s.;
 • Mezioborova spoluprace v mnohocetneho strelneho poraneni: Pleva, L., Prusenovsky, P. Bortlicek, M. – Traumatologicke centrum FN Ostrava a Ustav mediciny katastrof LF OU, Kardiochirurgicke centrum FN Ostava;
 • Ucinky strepin nabojnice pri explozi pri naboje 9 mm Luger: Planka, B. – Kriminasticky ustav Praha;
 • Moznosti kontroly zdrojov aktivneho krvacania metodou selektivnej embolizacie – spolupraca traumatologa a radiologa na KUCH FNTN: Reves, M., Basova, T. Ridosko, J., Misak, M. Rigo S., Hostakova, Z. Litvin, I. – Fakultna nemocnica Trencin, SR
 • Mezioborovy pristup ke clampu descendentni aorty u polytrau-matizovanych pacientu: Ocadlik, M., Novak, L. Vyhnanek, F. Gurlich, R. – Chirurgicka klinika FN Kralovske Vinohrady;
 • Identikace a hromadna nestesti: Dvoracek, I., Valerian, L. A kol. – Ustav Souchava Ustav

Prezentacja filmu
Endovaskularni lecba poraneni hrudni aorty Prochazka, V. – Veda a vyzkum FN Ostrva, Radiiodiagnosticky ustav FN Ostrava;