Oddział Okulistyki

Lekarz Zarządzający Oddziałem
dr n.med. Paweł Stala – specjalista w dziedzinie okulistyki 
+48 32 47 84 440

Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Monika Truchan – specjalista pielęgniarstwa operacyjnego
+48 32 47 84 442

Starsi Asystenci
lek Karolina Grochowicz – specjalista w dziedzinie okulistyki 
dr n. med. Anna Michalska – specjalista w dziedzinie okulistyki
lek. Maria Pawlas-Plewnia – specjalista w dziedzinie okulistyki
lek. Sylwia Prajs-Langer – specjalista w dziedzinie okulistyki 
lek. Katarzyna Ryszczyk – specjalista w dziedzinie okulistyki  
lek. Przemysław Kliś – specjalista w dziedzinie okulistyki

Młodsi Asystenci
lek. Małgorzata Czekała-Chrubasik
lek. Joanna Duda
lek. Katarzyna Janecka-Mrzygłód
lek. Łukasz Kempys
lek. Jakub Staniszewski
lek. Agnieszka Urbańczyk

Telefony
+48 32 47 84 444 Sekretariat
+48 32 47 84 443 Dyżurka Lekarska
+48 32 47 84 445 Dyżurka Pielęgniarek

Charakterystyka oddziału

W ramach Oddziału Okulistyki wykonuje się szeroką diagnostykę i leczenie chorób narządu wzroku, m.in.

 • operacyjne leczenie zaćmy z wszczepieniem sztucznej soczewki metodą fakoemulsyfikacji,
 • operacje p/jaskrowe,
 • operacje p/jaskrowe z wszczepieniem zastawki Ahmeda,
 • witrektomia tylna z podaniem DK-liny, oleju silikonowego i gazu,
 • witrektomia przednia,
 • operacje naprawcze odwarstwiania siatkówki,
 • zabiegi w zakresie powiek, spojówek, rogówki,
 • pourazowe zaopatrywanie ran w tym usuwanie ciał obcych wewnątrzgałkowych,
 • naszycie błony owodniowej,
 • udrażnianie kanalików łzowych,
 • iniekcje doszklistkowe anty-VEGF.

W ramach Bloku Operacyjnego Oddział posiada salę operacyjną okulistyczną wyposażoną w aparaturę umożliwiającą wykonanie operacji techniką mikrochirurgiczną przedniego i tylnego odcinka oka. Największą cześć zabiegów stanowi usunięcie zaćmy nowoczesną metodą fakoemulsyfikacji z małego cięcia (poniżej 3 mm) z zamknięciem rany gałki techniką bezszwową.

Gabinet diagnostyczny (Ciemnia)

Oddział Okulistyki posiada gabinet diagnostyczny (ciemnię), w skład którego wchodzą:

1. Diagnostyka ultrasonograficzna (USG) Badania wykonywane są przy pomocy aparatu ECHOFTAL, który posiada w wyposażeniu 2 rodzaje głowic ultradźwiękowych 10 MHz pracujących w prezentacji A i B, umożliwia diagnostykę zmian morfologicznych struktur oka oraz dokładnych pomiarów biometrycznych. Pomiary te dają podstawy do wyliczenia siły łamiącej soczewki przy zabiegu chirurgicznym wszczepienia sztucznej soczewki wewnątrzgałkowej.

2. Perymetria.
W gabinecie wykonuje się badania pola widzenia metodą statyczną i kinetyczną. Do badania metodą kinetyczną używa się ręcznego perymetru Goldmanna. Do badania metodą statyczną stosuje się perymetr automatyczny PTS900. Badanie pola widzenia stosuje się w celu wykrycia i monitorowania jaskry, schorzeń neurologicznych oraz chorób zapalnych i zwyrodnieniowych dna oka.

3. OCT (optyczna koherentna tomografia). TOPCON. To najnowocześniejsza metoda badania siatkówki i nerwu wzrokowego.

Badanie wykorzystywane jest w diagnostyce schorzeń takich jak:

 • zwyrodnienia plamki związane z wiekiem AMD,
 • zmiany cukrzycowe w siatkówce,
 • otwory w plamce, obrzęk w plamce,
 • nowotwory oka,
 • jaskra (analiza topograficzna nerwu wzrokowego i ilościowy pomiar włókien nerwowych RNFL).

OCT to metoda obrazowania struktur przedniego odcinka oka (rogówki, kąta przesączania, komory przedniej, soczewki oraz tęczówek).

5. Autokeratorefraktometr – urządzenie do komputerowego badania układu optycznego oka i oceny wielkości i rodzaju wady refrakcji wraz z oceną i pomiarem krzywizn rogówki.

6. Mikroskop spekularny. Aparat do oceny warstwy komórek śródbłonka rogówki. Ocenia ilość i morfologię komórek śródbłonka oraz grubość rogówki.

W ramach oddziału funkcjonuje pracownia laserowa z argonowym laserem zielonym o długości fali 532 nm zintegrowanym z lampą szczelinową.

7. Laser YAG, który służy do wykonywania KAPSULOTOMII TYLNEJ – usuwanie tzw. wtórnej zaćmy pooperacyjnej (P.C.O.) za pomocą wycięcia okienka w zmętniałej tylnej torebce soczewki

8. Laser SLT.

Wskazaniami do laseroterapii są:

 • retinopatia cukrzycowa,
 • zmiany zwyrodnieniowe siatkówki,
 • zmiany zatorowo – zakrzepowe,
 • nawracająca rozległa centralna retinopatia surowicza,
 • przecieki naczyniowe,
 • obrzęki siatkówki.

9. Tonometr – badanie wykonuje się celem pomiaru ciśnienia wewnątrzgałkowego metodą bezdotykową.

10. Angiografia fluorosceinowa – badanie, w którym podaje się dożylnie kontrast i ocenia jego przepływ przez naczynia siatkówki.

Lekarz Zarządzający Oddziałem Okulistyki jest członkiem Polskiego Towarzystwa Okulistycznego oraz Europejskiego Towarzystwa Chirurgów Refrakcyjnych i Zaćmy. Ponadto, jest autorem i współautorem pięciu opublikowanych prac naukowych w czasopismach polskich i zagranicznych oraz autorem i współautorem szesnastu prac poglądowych wygłoszonych na konferencjach i zjazdach naukowych w Polsce i zagranicą.

Lekarze Oddziału Okulistyki udzielają porad zdrowotnych od poniedziałku do piątku w Przyszpitalnej Poradni Okulistycznej.

Pacjenci na czas pobytu w szpitalu mają możliwość przechowania ubrań oraz rzeczy wartościowych w depozycie usytuowanym przy Izbie Przyjęć. Rzeczy zdeponowane wydawane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 13:30.