WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 2
W JASTRZĘBIU – ZDROJU

poszukuje do pracy

PIELĘGNIARKI
DO PRACOWNI ENDOSKOPII

Wymagania:

  • wykształcenie kierunkowe
  • aktualne prawo wykonywania zawodu
  • dokumenty potwierdzające posiadanie wykształcenie i/lub specjalizacje
  • doświadczenie w udzielaniu świadczeń zdrowotnych w pracowni endoskopii (będzie dodatkowym atutem)

Oferujemy:

  • stabilność zatrudnienia
  • możliwość pracy na podstawie różnych form zatrudnienia
  • pracę na pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy
  • pracę w systemie jednozmianowym
  • pracę w przyjaznej i miłej atmosferze
  • możliwość dalszego rozwoju

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie swoich dokumentów aplikacyjnych tj. CV oraz dokumentów potwierdzających posiadane umiejętności na adres:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju
Dział Personalny, 44-330 Jastrzębie Zdrój ul. Jana Pawła II 7
email: szpital@kamsoft
kontakt tel. 32 47 84 521 lub 530

Prosimy o załączenie do aplikacji następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju, 44-330 Jastrzębie Zdrój ul. Jana Pawła II 7, do celów związanych z procesem rekrutacji na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.”

——————————————————————————————————————————-

OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

ogłasza konkurs dla lekarzy oraz zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne
w zakresie:

1. w Oddziale Kardiologii – opieka całodobowa lub dyżury lekarskie,
2. w Oddziale Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego – opieka całodobowa lub dyżury lekarskie,
3. Konsultacje kardiologiczne pacjentów szpitala
4. w Poradni Kardiologicznej – procedury określone przez Narodowy Fundusz Zdrowia,
5. Wykonywanie procedur w Pracowni Hemodynamiki:
a) koronarografie,
b) przezskórne interwencje wieńcowe (PCI),
c) założenie balonu do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej,
d) założenie elektrody ednokawitarnej,
e) zabiegi perikardiocentezy,
f) ultrasonografie wewnątrzwieńcowej (IVUS)
g) oceny czynnościowej zwężenia tętnicy wieńcowej (FFR, dFR, RFR)
6. Wykonywanie procedur w Pracowni Elektrofizjologii:
a) Implantacje kardiostymulatora serca,
b) Wszczepianie/wymiana kardiowertera-defibrylatora jedno- i dwujamowego.
7. w Izbie Przyjęć – opieka całodobowa lub dyżury lekarskie,
8. w Oddziale Gastrologiczno-Wewnętrznym – opieka całodobowa lub dyżury lekarskie,
9. w Poradni Reumatologicznej – procedury określone przez Narodowy Fundusz Zdrowia,
10. Zakładanie dostępu cewnika naczyniowego do hemodializ oraz zakładanie cewnika permanentnego do hemodializ.

Zamawiający przewiduje czas trwania umowy nie wcześniej niż od 01.04.2023 r. i nie dłużej niż 31.03.2026 r.
Z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Oferty należy składać do 27.01.2023 r. do godz. 15:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem:
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie ………………… (wpisać odpowiednio), nie otwierać przed dniem 30.01.2023 roku do godziny 12:00”
z nazwą oferenta.
Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl
Termin związania ofertą – 60 dni od terminu składania ofert, jednak nie dłużej niż do dnia rozstrzygnięcia.
Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert.

Zarządzenie nr 4/2023
Szczegółowe warunki konkursu

Zarządzenie nr 10/2023 z dnia 19.01.2023

_______________________________

OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

ogłasza konkurs dla lekarzy oraz zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne
w zakresie:

1. w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
2. w Oddziale Pediatrycznym,
3. w Poradni Urologicznej (procedury określone przez Narodowy Fundusz Zdrowia),
4. Wykonywanie badań kolonoskopowych,
5. Znieczulanie do badań kolonoskopowych,

Zamawiający przewiduje czas trwania umowy nie wcześniej niż od 01.03.2023 r. i nie dłużej niż 28.02.2026 r.
Z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Oferty należy składać do 12.01.2023 r. do godz. 15:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem:
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie ………………… (wpisać odpowiednio), nie otwierać przed dniem 13.01.2023 roku do godziny 12:00”
z nazwą oferenta.
Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl
Termin związania ofertą – 60 dni od terminu składania ofert, jednak nie dłużej niż do dnia rozstrzygnięcia.
Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert.

Zarządzenie 227/2022 oraz Szczegółowe warunki konkursu

OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

ogłasza konkurs dla lekarzy oraz zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne
w zakresie:

1. w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej: wykonywanie procedur: H51, H52, H53,
2. Konsultacje psychiatryczne (dorośli oraz dzieci),
3. w Oddziale Kardiologicznym – opieka całodobowa lub dyżury lekarskie,
4. w Poradni Kardiologicznej (procedury określone przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz konsultacje specjalistyczne, badania UKG)
5. w Poradni Otolaryngologicznej (procedury określone przez Narodowy Fundusz Zdrowia)
6. w Izbie Przyjęć – opieka całodobowa lub dyżury lekarskie,
7. w Podstawowej Opiece Zdrowotnej

Zamawiający przewiduje czas trwania umowy nie wcześniej niż od 01.01.2023 r. i nie dłużej niż 31.12.2025 r.
Z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Oferty należy składać do 16.12.2022 r. do godz. 15:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem:
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie ………………… (wpisać odpowiednio), nie otwierać przed dniem 18.12.2022 roku do godziny 12:00”
z nazwą oferenta.
Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl
Termin związania ofertą – 60 dni od terminu składania ofert, jednak nie dłużej niż do dnia rozstrzygnięcia.
Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert.

Zarządzenie 201/2022 i Szczegółowe warunki konkursu


                                                                 WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 2 W JASTRZĘBIU – ZDROJU
                                                                                                    poszukuje kandydatów na stanowisko:


                                                                                                    KIEROWNIK APTEKI SZPITALNEJ

Zadania:
organizowanie i kierowanie pracą Apteki Szpitalnej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, polegające w szczególności na:
• organizowaniu zaopatrzenia szpitala w produkty lecznicze i wyroby medyczne wyłącznie od podmiotów posiadających zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutyczne
• przyjmowaniu, wydawaniu, przechowywaniu, oznakowaniu i tożsamości identyfikacji produktów leczniczych i wyrobów medycznych
• prawidłowym sporządzaniu leków recepturowych i leków aptecznych
• udzielaniu informacji o produktach leczniczych i wyrobach medycznych
• racjonalnym, oszczędnym i efektywnym kierowaniu pracą podległej komórki
• wstrzymywaniu lub wycofywaniu z obrotu i stosowania produktów leczniczych po uzyskaniu decyzji właściwego organu
• prowadzeniu ewidencji przychodu i rozchodu środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów oraz sprawowaniu nadzoru nad ich prawidłowym przechowywaniem i wydawaniem
• przekazywaniu informacji właściwym organom o niepożądanym działaniu produktu leczniczego lub wyrobu medycznego

Wymagania:
• dyplom magistra farmacji i prawo wykonywania zawodu
• tytuł specjalisty w dziedzinie farmacji szpitalnej, farmacji klinicznej lub farmacji aptecznej
• co najmniej 2 letnie doświadczenie w pracy w aptece szpitalnej na stanowisku farmaceuty
• znajomość obowiązujących przepisów prawa farmaceutycznego
• mile widziane doświadczenie w pracy w aptece szpitalnej
• mile widziana znajomość programu KAMSOFT
• umiejętność pracy w zespole
• zaangażowanie w pracę
• otwartość, profesjonalizm

Oferujemy:
• pracę na podstawie umowy o pracę
• pracę na cały etat
• możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych


Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie swoich dokumentów aplikacyjnych tj. CV oraz list motywacyjny na adres mailowy szpital@wss2.pl

Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o załączenie do aplikacji następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju, 44-330 Jastrzębie Zdrój ul. Jana Pawła II 7, do celów związanych z procesem rekrutacji na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.”


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na całodobowe świadczenia zdrowotne oraz zaprasza do składania ofert w zakresie:


1. Usługi medyczne dla technika elektroradiologii w Pracowni Hemodynamiki oraz Pracowni Elektrofizjologii i Urządzeń Wszczepialnych Serca (wykonywanie świadczeń zdrowotnych, zabieg wszczepiania/wymiany rozruszników jedno- i dwujamowych, zabieg wszczepiania/wymiany urządzeń wysokoenergetycznych jedno i dwujamowych (ICD), zabieg ablacji).

Zamawiający przewiduje czas trwania umowy nie wcześniej niż od 01.01.2023 r. do 31.12.2025 r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy, można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Oferty należy składać do 18 listopada 2022 r. do godz. 15:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem
1. „Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne – usługi medyczne dla technika elektroradiologii w Pracowni Hemodynamiki i Pracowni Elektrofizjologii i Urządzeń Wszczepialnych Serca, nie otwierać przed dniem 21.11.2022 roku do godziny 12:00” z nazwą oferenta”.

Otwarcie nastąpi 21.11.2022 r. po godz. 12:00.

Ogłoszenie wyników nastąpi do 19.12.2022 r. na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl

Termin związania ofertą – 60 dni od terminu składania ofert, jednakże nie dłużej niż do dnia rozstrzygnięcia konkursu.
Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i nie rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Zarządzenie 166/2022 i szczegółowe warunki konkursu


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

ogłasza konkursu ofert o udzielenie zamówienia na całodobowe świadczenia zdrowotne w zakresie: Udzielania świadczeń pielęgniarskich w obszarze

1. Pielęgniarstwa w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
2. Pielęgniarstwa w Oddziale Kardiologicznym
3. Pielęgniarstwa w Oddziale Intensywnej Terapii Dziecięcej
4. Pielęgniarstwa w Pracowni Hemodynamiki oraz Pracowni Elektrofizjologii
5. Pielęgniarstwa w Oddziale Gastrologiczno-Wewnętrznym
6. Pielęgniarstwa w Sali Endoskopowo-Zabiegowej zlokalizowanej przy Oddziale Urologii i Onkologii Urologicznej
7. Pielęgniarstwa w Oddziale Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego.

a także w zakresie Ratownictwa medycznego w Izbie Przyjęć

Zamawiający przewiduje czas trwania umowy nie wcześniej niż od 01.01.2023 r.
do 31.12.2025 r.
Z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Oferty należy składać do 25.11.2022 r. do godz. 10:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem:
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie całodobowych świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich /w zakresie Ratownictwa Medycznego (wpisać odpowiednio), nie otwierać przed dniem 25.11.2022 roku do godziny 12:00”
z nazwą oferenta.
Ogłoszenie wyników nastąpi do 20.12.2022 r. na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl

Termin związania ofertą – 60 dni od terminu składania ofert, jednakże nie dłużej niż do dnia rozstrzygnięcia konkursu.
Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Zarządzenie 165/2022 i szczegółowe warunki konkursu