OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

ogłasza konkurs dla lekarzy oraz zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie:

 1. w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii – wykonywanie świadczeń zdrowotnych (opieka całodobowa lub dyżury lekarskie) oraz pozostawania poza miejscem wykonywania świadczeń zdrowotnych w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych,
 2. w Oddziale Neonatologicznym – wykonywanie świadczeń zdrowotnych (opieka całodobowa lub dyżury lekarskie) oraz pozostawania poza miejscem wykonywania świadczeń zdrowotnych w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych,
 3. w Oddziale Neurologii – wykonywanie świadczeń zdrowotnych (opieka całodobowa lub dyżury lekarskie) oraz pozostawania poza miejscem wykonywania świadczeń zdrowotnych w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych,

Zamawiający przewiduje czas trwania umowy nie wcześniej niż od 01.03.2024 r. i nie dłużej niż 28.02.2025 r.
Z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Oferty należy składać do 15.12.2023 r. do godz. 1500 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem:
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie ………………… (wpisać odpowiednio), nie otwierać przed dniem 18.12.2023 roku do godziny 1200” z nazwą oferenta.
Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl
Termin związania ofertą – 60 dni od terminu składania ofert, jednak nie dłużej niż do dnia rozstrzygnięcia.
Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert.

Zarządzenie Nr 188/2023 oraz Szczegółowe warunki konkursu


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

ogłasza konkurs dla lekarzy oraz zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie:

 1. w Oddziale Neurologii – wykonywanie świadczeń zdrowotnych (opieka całodobowa lub dyżury lekarskie) oraz pozostawania poza miejscem wykonywania świadczeń zdrowotnych w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych,
 2. w Oddziale Gastrologiczno-Wewnętrznym – wykonywanie świadczeń zdrowotnych (opieka całodobowa lub dyżury lekarskie),
 3. w Poradni Otolaryngologicznej (procedury określone przez Narodowy Fundusz Zdrowia)
 4. w Poradni Medycyny Pracy,
 5. w Izbie Przyjęć

Zamawiający przewiduje czas trwania umowy nie wcześniej niż od 01.02.2024 r. i nie dłużej niż 31.01.2025 r.
Z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Oferty należy składać do 08.12.2023 r. do godz. 1500 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem:
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie ………………… (wpisać odpowiednio), nie otwierać przed dniem 11.12.2023 roku do godziny 1200” z nazwą oferenta.
Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl
Termin związania ofertą – 60 dni od terminu składania ofert, jednak nie dłużej niż do dnia rozstrzygnięcia.
Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert.

Zarządzenie Nr 187/2023 oraz Szczegółowe warunki konkursu


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

ogłasza konkursu ofert o udzielenie zamówienia na całodobowe świadczenia zdrowotne w zakresie: Udzielania świadczeń pielęgniarskich w obszarze

 1. Pielęgniarstwa w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej

Zamawiający przewiduje czas trwania umowy nie wcześniej niż od 01.02.2024 r. do 31.01.2025 r.
Z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Oferty należy składać do 08.12.2023 r. do godz. 1000 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem:

„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie całodobowych świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich (wpisać odpowiednio), nie otwierać przed dniem 08.12.2023 roku do godziny 1200
z nazwą oferenta.

Ogłoszenie wyników nastąpi do 15.01.2024 r. na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl

Termin związania ofertą – 60 dni od terminu składania ofert, jednakże nie dłużej niż do dnia rozstrzygnięcia konkursu.  
Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Zarządzenie Nr 186/2023 oraz Szczegółowe warunki konkursu


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne


Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

ogłasza konkursu ofert o udzielenie zamówienia na całodobowe świadczenia zdrowotne w zakresie: Udzielania świadczeń pielęgniarskich w obszarze

   1. Pielęgniarstwa w Oddziale Kardiologii (640 h miesięcznie)
   2. Pielęgniarstwa w Izbie Przyjęć,
   3. Pielęgniarstwa w Bloku Operacyjnym,
   4. Pielęgniarstwa w sali zabiegowo-endoskopowej zlokalizowanej przy Oddziale Urologii i      Onkologii Urologicznej,

a także w zakresie Ratownictwa medycznego w Izbie Przyjęć

Zamawiający przewiduje czas trwania umowy nie wcześniej niż od 01.01.2024 r.
do 31.12.2024 r.
Z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Oferty należy składać do 23.11.2023 r. do godz. 10:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem:
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie całodobowych świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich /w zakresie Ratownictwa Medycznego (wpisać odpowiednio), nie otwierać przed dniem 23.11.2023 roku do godziny 12:00”
z nazwą oferenta.
Ogłoszenie wyników nastąpi do 16.12.2023 r. na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl

Termin związania ofertą – 60 dni od terminu składania ofert, jednakże nie dłużej niż do dnia rozstrzygnięcia konkursu.
Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Zarządzenie Nr 167/2023 oraz Szczegółowe warunki konkursu


WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 2

W JASTRZĘBIU – ZDROJU

poszukuje

lekarzy do pracy w Izbie Przyjęć

Wymagania:

 • dyplom lekarza
 • aktualne prawo wykonywania zawodu lekarza
 • dokumenty potwierdzające posiadanie specjalizacji

Oferujemy:

 • bardzo atrakcyjne zarobki
 • możliwość konsultacji z lekarzami specjalistami z innych oddziałów Szpitala
 • stabilność zatrudnienia
 • możliwość pracy na podstawie różnych form zatrudnienia
 • pracę w przyjaznej i miłej atmosferze
 • możliwość dalszego rozwoju

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie swoich dokumentów aplikacyjnych tj. CV oraz dokumentów potwierdzających posiadane umiejętności na adres:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju

Dział Personalny, 44-330 Jastrzębie Zdrój ul. Jana Pawła II 7

email: szpital@wss2.pl

kontakt tel. 32 478 45 20 do 22

Prosimy o załączenie do aplikacji następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju, 44-330 Jastrzębie Zdrój ul. Jana Pawła II 7, do celów związanych z procesem rekrutacji na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.”


WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 2
W JASTRZĘBIU – ZDROJU

poszukuje

lekarza specjalistę lub w trakcie specjalizacji z zakresu:
NEFROLOGII

Wymagania:

 • dyplom lekarza
 • aktualne prawo wykonywania zawodu lekarza
 • dokumenty potwierdzające posiadanie specjalizacji

Oferujemy:

 • bardzo atrakcyjne zarobki
 • stabilność zatrudnienia
 • pracę w przyjaznej i miłej atmosferze
 • możliwość dalszego rozwoju

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie swoich dokumentów aplikacyjnych tj. CV oraz dokumentów potwierdzających posiadane umiejętności na adres:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju
Dział Personalny, 44-330 Jastrzębie Zdrój ul. Jana Pawła II 7
email: szpital@wss2.pl
kontakt tel. 32 478 45 20 do 22

Prosimy o załączenie do aplikacji następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju, 44-330 Jastrzębie Zdrój ul. Jana Pawła II 7, do celów związanych z procesem rekrutacji na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.”


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

ogłasza konkurs dla lekarzy oraz zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne
w zakresie:

 1. w Oddziale Neurologii – wykonywanie świadczeń zdrowotnych (opieka całodobowa lub dyżury lekarskie) oraz pozostawania poza miejscem wykonywania świadczeń zdrowotnych w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych,
 2. w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej – wykonywanie świadczeń zdrowotnych (opieka całodobowa lub dyżury lekarskie),
 3. w Izbie Przyjęć-Ambulatorium Chirurgiczne – wykonywanie świadczeń zdrowotnych (opieka całodobowa lub dyżury lekarskie),
 4. w Oddziale Gastrologiczno-Wewnętrznym – wykonywanie świadczeń zdrowotnych (opieka całodobowa lub dyżury lekarskie),
 5. w Oddziale Kardiologicznym – konsultacje kardiochirurgiczne,
 6. w Poradni Kardiologiczne (procedury określone przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz konsultacje specjalistyczne, badania UKG).
 7. w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym – wykonywanie świadczeń zdrowotnych (opieka całodobowa lub dyżury lekarskie),
 8. w Zakładzie Opieki Długoterminowej wykonywanie świadczeń zdrowotnych (opieka całodobowa lub dyżury lekarskie),
 9. w Stacji Dializ – zakładanie dostępu cewnika naczyniowego oraz permanentnego do hemodializ

Zamawiający przewiduje czas trwania umowy nie wcześniej niż od 01.01.2024 r. i nie dłużej niż 31.12.2024 r.
Z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Oferty należy składać do 03.11.2023 r. do godz. 15:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem:
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie ………………… (wpisać odpowiednio), nie otwierać przed dniem 06.11.2023 roku do godziny 12:00”
z nazwą oferenta.

Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl
Termin związania ofertą – 60 dni od terminu składania ofert, jednak nie dłużej niż do dnia rozstrzygnięcia.
Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert.

Zarządzenie 139/2023 oraz Szczegółowe warunki konkursu ofert


WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 2

W JASTRZĘBIU – ZDROJU

poszukuje do pracy Aptece Szpitalnej

 FARMACEUTĘ

Wymagania:

 • dyplom magistra farmacji i prawo wykonywania zawodu
 • znajomość obowiązujących przepisów prawa farmaceutycznego
 • doświadczenie w pracy w aptece szpitalnej będzie dodatkowym atutem
 • znajomość programu KAMSOFT będzie dodatkowym atutem
 • umiejętność pracy w zespole
 • zaangażowanie w pracę
 • otwartość, profesjonalizm

Oferujemy:

 • stabilność zatrudnienia
 • pracę w przyjaznej i miłej atmosferze
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji
 • możliwość dalszego rozwoju

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie swoich dokumentów aplikacyjnych tj. CV oraz dokumentów potwierdzających posiadane umiejętności na adres mailowy: szpital@wss2.pl

Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o załączenie do aplikacji następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju, 44-330 Jastrzębie Zdrój ul. Jana Pawła II 7, do celów związanych z procesem rekrutacji na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.”


WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 2

W JASTRZĘBIU – ZDROJU

poszukuje do pracy

w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej:

ELEKTRORADIOLOGA

Wymagania:

 • dyplom ukończenia szkoły w zakresie elektroradiologii

Oferujemy:

 • stabilność zatrudnienia
 • możliwość pracy na podstawie różnych form zatrudnienia
 • pracę w przyjaznej i miłej atmosferze
 • możliwość dalszego rozwoju

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie swoich dokumentów aplikacyjnych tj. CV oraz dokumentów potwierdzających posiadane umiejętności na adres:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju

Dział Personalny, 44-330 Jastrzębie Zdrój ul. Jana Pawła II 7

email: szpital@wss2.pl

kontakt tel. 32 478 45 20 do 22

Prosimy o załączenie do aplikacji następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju, 44-330 Jastrzębie Zdrój ul. Jana Pawła II 7, do celów związanych z procesem rekrutacji na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.”


WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 2

W JASTRZĘBIU – ZDROJU

poszukuje

lekarza specjalistę lub w trakcie specjalizacji z zakresu:

NEUROLOLOGII

Wymagania:

 • dyplom lekarza
 • aktualne prawo wykonywania zawodu lekarza
 • dokumenty potwierdzające posiadanie specjalizacji

Oferujemy:

 • bardzo atrakcyjne zarobki
 • stabilność zatrudnienia
 • pracę w przyjaznej i miłej atmosferze
 • możliwość dalszego rozwoju

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie swoich dokumentów aplikacyjnych tj. CV oraz dokumentów potwierdzających posiadane umiejętności na adres:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju

Dział Personalny, 44-330 Jastrzębie Zdrój ul. Jana Pawła II 7

email: szpital@wss2.pl

kontakt tel. 32 478 45 20 do 22

Prosimy o załączenie do aplikacji następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju, 44-330 Jastrzębie Zdrój ul. Jana Pawła II 7, do celów związanych z procesem rekrutacji na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.”

OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

ogłasza konkurs dla lekarzy oraz zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne
w zakresie:

 1. W Oddziale Chirurgicznym Ogólnym – wykonywanie świadczeń zdrowotnych (opieka całodobowa lub dyżury lekarskie),

Zamawiający przewiduje czas trwania umowy nie wcześniej niż od 01.12.2023 r. i nie dłużej niż 30.11.2024 r.
Z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Oferty należy składać do 14.09.2023 r. do godz. 15:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem:
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie ………………… (wpisać odpowiednio), nie otwierać przed dniem 15.09.2023 roku do godziny 12:00”
z nazwą oferenta.

Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl
Termin związania ofertą – 60 dni od terminu składania ofert, jednak nie dłużej niż do dnia rozstrzygnięcia.
Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert.

Zarządzenie 122/2023 oraz Szczegółowe warunki konkursu ofert


WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 2

W JASTRZĘBIU – ZDROJU

poszukuje kandydatów na stanowisko:

LOGOPEDA

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności logopedia
 • umiejętność pracy w zespole
 • zaangażowanie w pracę
 • otwartość, profesjonalizm

Oferujemy:

 • stabilność zatrudnienia
 • pracę w przyjaznej i miłej atmosferze
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji
 • możliwość dalszego rozwoju

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie swoich dokumentów aplikacyjnych tj. CV oraz dokumentów potwierdzających posiadane umiejętności na adres:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju

Dział Personalny, 44-330 Jastrzębie Zdrój ul. Jana Pawła II 7

email: szpital@wss2.pl

kontakt tel. 32 478 45 20 do 22

Prosimy o załączenie do aplikacji następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju, 44-330 Jastrzębie Zdrój ul. Jana Pawła II 7, do celów związanych z procesem rekrutacji na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.”


WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 2

W JASTRZĘBIU – ZDROJU

poszukuje kandydatów na stanowisko:

KIEROWNIK APTEKI SZPITALNEJ

Zadania:

organizowanie i kierowanie pracą Apteki Szpitalnej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, polegające w szczególności na:

 • organizowaniu zaopatrzenia szpitala w produkty lecznicze i wyroby medyczne wyłącznie od podmiotów posiadających zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutyczne
 • przyjmowaniu, wydawaniu, przechowywaniu, oznakowaniu i tożsamości identyfikacji produktów leczniczych i wyrobów medycznych
 • prawidłowym sporządzaniu leków recepturowych i leków aptecznych
 • udzielaniu informacji o produktach leczniczych i wyrobach medycznych
 • racjonalnym, oszczędnym i efektywnym kierowaniu pracą podległej komórki
 • wstrzymywaniu lub wycofywaniu z obrotu i stosowania produktów leczniczych po uzyskaniu decyzji właściwego organu
 • prowadzeniu ewidencji przychodu i rozchodu środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów oraz sprawowaniu nadzoru nad ich prawidłowym przechowywaniem i wydawaniem
 • przekazywaniu informacji właściwym organom o niepożądanym działaniu produktu leczniczego lub wyrobu medycznego

Wymagania:

 • dyplom magistra farmacji i prawo wykonywania zawodu
 • tytuł specjalisty w dziedzinie farmacji szpitalnej, farmacji klinicznej lub farmacji aptecznej
 • co najmniej 2 letnie doświadczenie w pracy w aptece szpitalnej na stanowisku farmaceuty
 • znajomość obowiązujących przepisów prawa farmaceutycznego
 • mile widziane doświadczenie w pracy w aptece szpitalnej
 • mile widziana znajomość programu KAMSOFT
 • umiejętność pracy w zespole
 • zaangażowanie w pracę
 • otwartość, profesjonalizm

Oferujemy:

 • pracę na podstawie umowy o pracę
 • pracę na cały etat
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie swoich dokumentów aplikacyjnych tj. CV oraz list motywacyjny na adres mailowy szpital@wss2.pl

Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.


Prosimy o załączenie do aplikacji następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju, 44-330 Jastrzębie Zdrój ul. Jana Pawła II 7, do celów związanych z procesem rekrutacji na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.”


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

ogłasza konkurs dla lekarzy oraz zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne
w zakresie:

 1. W Oddziale Pediatrycznym – wykonywanie świadczeń zdrowotnych (opieka całodobowa lub dyżury lekarskie),
 2. W Oddziale Rehabilitacji – wykonywanie świadczeń zdrowotnych (opieka całodobowa lub dyżury lekarskie),
 3. W Oddziale Intensywnej Terapii Dziecięcej – wykonywanie świadczeń zdrowotnych (opieka całodobowa lub dyżury lekarskie),
 4. W Oddziale Okulistyki:

           a) wykonywanie świadczeń zdrowotnych (opieka całodobowa lub dyżury lekarskie),
b) iniekcje doszklistkowe w programie lekowym,

 1. W Oddziale Neurochirurgii:

           a) wykonywanie świadczeń zdrowotnych (opieka całodobowa lub dyżury lekarskie),
           b) pozostawanie poza miejscem wykonywania świadczeń zdrowotnych w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych,
           c) procedura neuromonitoringu,

Zamawiający przewiduje czas trwania umowy nie wcześniej niż od 01.11.2023 r. i nie dłużej niż 31.10.2026 r.
Z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Oferty należy składać do 31.08.2023 r. do godz. 15:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem:
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie ………………… (wpisać odpowiednio), nie otwierać przed dniem 01.09.2023 roku do godziny 12:00”
z nazwą oferenta.

Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl
Termin związania ofertą – 60 dni od terminu składania ofert, jednak nie dłużej niż do dnia rozstrzygnięcia.
Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert.

Zarządzenie 109/2023 oraz Szczegółowe warunki konkursu ofert


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

ogłasza konkurs dla lekarzy oraz zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne
w zakresie:

1. W Oddziale Położniczo-Ginekologicznym – wykonywanie świadczeń zdrowotnych (opieka całodobowa lub dyżury lekarskie),
2. W Oddziale Urologii i Onkologii Urologicznej – wykonywanie świadczeń zdrowotnych (opieka całodobowa lub dyżury lekarskie),
3. W Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej oraz porady lekarskie udzielane w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta.

Zamawiający przewiduje czas trwania umowy nie wcześniej niż od 01.10.2023 r. i nie dłużej niż 30.09.2026 r.
Z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Oferty należy składać do 24.07.2023 r. do godz. 15:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem:
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie ………………… (wpisać odpowiednio), nie otwierać przed dniem 25.07.2023 roku do godziny 12:00”
z nazwą oferenta.
Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl
Termin związania ofertą – 60 dni od terminu składania ofert, jednak nie dłużej niż do dnia rozstrzygnięcia.
Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert.

Zarządzenie 92/2023

Szczegółowe warunki konkursu ofert


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

ogłasza konkurs dla lekarzy oraz zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne
w zakresie:

1. W Oddziale Intensywnej Terapii Dziecięcej – wykonywanie świadczeń zdrowotnych (opieka całodobowa lub dyżury lekarskie),
2. w Oddziale Pediatrycznym – wykonywanie świadczeń zdrowotnych (opieka całodobowa lub dyżury lekarskie),
3. w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej:
  a) pozostawanie poza miejscem wykonywania świadczeń zdrowotnych w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych,
  b) wykonanie angiografii diagnostycznej,
  c) wykonanie embolizacji obwodowej,
  d) wykonanie embolizacji w OUN,
4. w Oddziale Kardiologii – opieka całodobowa lub dyżury lekarskie,
5. w Oddziale Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego – opieka całodobowa lub dyżury lekarskie,
6. w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej (świadczenia zdrowotne udzielane osobom do ukończenia 18 roku życia) oraz porady lekarskie udzielane w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta.
7. w Poradni Gastroenterologicznej (procedury określone przez Narodowy Fundusz Zdrowia)
8. w Poradni Chorób Piersi (procedury określone przez Narodowy Fundusz Zdrowia)

Zamawiający przewiduje czas trwania umowy nie wcześniej niż od 01.08.2023 r. i nie dłużej niż 31.07.2026 r.
Z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Oferty należy składać do 12.06.2023 r. do godz. 15:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem:
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie ………………… (wpisać odpowiednio), nie otwierać przed dniem 13.06.2023 roku do godziny 1200”
z nazwą oferenta.

Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl
Termin związania ofertą – 60 dni od terminu składania ofert, jednak nie dłużej niż do dnia rozstrzygnięcia.
Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert.

Zarządzenie nr 73/2023

Szczegółowe Warunki Konkursu


Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2
w Jastrzębiu-Zdroju

zatrudni

konserwatora urządzeń medycznych

w Sekcji Elektroniki Medycznej

Dział Obsługi Technicznej 

 1. Kandydat przystępujący do rekrutacji winien spełniać następujące wymagania: Wymagania niezbędne:
 2. wykształcenie

średnie techniczne lub wyższe techniczne (preferowane kierunki: elektronika, elektromechanika, mechanika, automatyka lub pokrewne)

 • znajomość obsługi komputera – pakiet office
 • staż pracy/doświadczenie zawodowe

mile widziane doświadczenie w diagnozowaniu uszkodzeń aparatury medycznej

 • mile widziane uprawnienia SEP do 1 KV
 • Zakres wykonywanych zadań:
 • dokonywanie napraw urządzeń i sprzętu medycznego
 • wykonywanie okresowych przeglądów technicznych, urządzeń i sprzętu medycznego
 • określanie stopnia zużycia urządzeń i sprzętu medycznego
 • współpraca z firmami serwisującymi urządzenia i sprzęt medycznyOferujemy:
 • umowę o pracę na czas nieokreślony po okresie próbnym
 • przyjazną atmosferę pracy w pozytywnie nastawionym zespole
 • ośmiogodzinny czas pracy od poniedziałku do piątku
 • pracę w dużym stabilnym zakładzie
 • Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny
 • CV
 • kserokopie świadectw pracy
 • kserokopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego prowadzonego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, Aleja Jana Pawła II 7, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).”

Zainteresowanych prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres mail: szpital@wss2.pl


Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2
w Jastrzębiu-Zdroju

zatrudni

Referenta/Specjalistę ds. aparatury medycznej   

w Sekcji Elektroniki Medycznej

Dział Obsługi Technicznej 

 1. Kandydat przystępujący do rekrutacji winien spełniać następujące wymagania:
 1. Wymagania niezbędne:
 2. wykształcenie

      średnie techniczne lub wyższe techniczne (preferowane kierunki: elektronika, elektromechanika, mechanika, automatyka lub pokrewne)

 • staż pracy/doświadczenie zawodowe

mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku

 • umiejętność – kompetencje

       umiejętność obsługi komputera i znajomość programów pakietu MS Office, znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem, umiejętność pracy pod presją czasu, umiejętność szybkiego uczenia się, umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, sumienność, samodzielność, zdolność szybkiego uczenia się, odporność na stres

 • uprawnienia

mile widziane uprawnienia SEP do 1kV

 • Zakres wykonywanych zadań:
 • opieka techniczna nad prawidłowym funkcjonowaniem sprzętu, aparatury medycznej i pomiarowej użytkowanej w Szpitalu (prawidłowe i terminowe wykonywanie przeglądów i konserwacji),
 • przyjmowanie zgłoszeń awarii aparatury medycznej, diagnozowanie i realizacja procesu napraw (ocena stanu technicznego, wystawianie orzeczeń technicznych),                    
 • dokonywanie napraw oraz testowanie urządzeń po wykonanych naprawach,  
 •  prowadzenie elektronicznej ewidencji dokumentacji technicznej i serwisowej,   
 •  współpraca z serwisantami,
 • udział w przygotowywaniu specyfikacji wymagań technicznych (opis przedmiotu zamówienia) do postępowań na zakup sprzętu i usługi serwisowe.
 • planowanie zakupów, analiza i opiniowanie wniosków o zakupy sprzętu i aparatury medycznej
 • przeprowadzanie analiz opłacalności napraw sprzętu i aparatury medycznej 
 • Oferujemy:
 • umowę o pracę na czas nieokreślony po okresie próbnym
 • przyjazną atmosferę pracy w pozytywnie nastawionym zespole
 • ośmiogodzinny czas pracy od poniedziałku do piątku
 • pracę w dużym stabilnym zakładzie
 • Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny
 • CV
 • kserokopie świadectw pracy
 • kserokopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego prowadzonego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, Aleja Jana Pawła II 7, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).”

Zainteresowanych prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres mail: szpital@wss2.pl


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

ogłasza konkursu ofert o udzielenie zamówienia na całodobowe świadczenia zdrowotne w zakresie: Udzielania świadczeń pielęgniarskich w obszarze

 1. Pielęgniarstwa w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 2. Pielęgniarstwa w Oddziale Urologii i Onkologii Urologicznej

a także w zakresie Ratownictwa medycznego w Izbie Przyjęć

Zamawiający przewiduje czas trwania umowy nie wcześniej niż od 01.07.2023 r. do 30.06.2026 r.

Z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Oferty należy składać do 02.06.2023 r. do godz. 1000 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem:

„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie całodobowych świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich /w zakresie Ratownictwa Medycznego (wpisać odpowiednio), nie otwierać przed dniem 02.06.2023 roku do godziny 1200” z nazwą oferenta.

Ogłoszenie wyników nastąpi do 23.06.2023 r. na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl

Termin związania ofertą – 60 dni od terminu składania ofert, jednakże nie dłużej niż do dnia rozstrzygnięcia konkursu.  
Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Zarządzenie nr 70/2023

Szczegółowe Warunki Konkursu


WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 2
W JASTRZĘBIU – ZDROJU

poszukuje

lekarza specjalistę z zakresu:
OTOLARYNGOLOGII
OTORYNOLARYNGOLOGII

Wymagania:

 • dyplom lekarza
 • aktualne prawo wykonywania zawodu lekarza
 • dokumenty potwierdzające posiadanie specjalizacji

Oferujemy:

 • bardzo atrakcyjne zarobki
 • stabilność zatrudnienia
 • pracę w przyjaznej i miłej atmosferze
 • możliwość dalszego rozwoju

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie swoich dokumentów aplikacyjnych tj. CV oraz dokumentów potwierdzających posiadane umiejętności na adres:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju
Dział Personalny, 44-330 Jastrzębie Zdrój ul. Jana Pawła II 7
email: szpital@wss2.pl
kontakt tel. 32 478 45 20 do 22

Prosimy o załączenie do aplikacji następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju, 44-330 Jastrzębie Zdrój ul. Jana Pawła II 7, do celów związanych z procesem rekrutacji na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.”


WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 2

W JASTRZĘBIU – ZDROJU

poszukuje do pracy Aptece Szpitalnej

 FARMACEUTĘ

Wymagania:

 • dyplom magistra farmacji i prawo wykonywania zawodu
 • znajomość obowiązujących przepisów prawa farmaceutycznego
 • mile widziane doświadczenie w pracy w aptece szpitalnej
 • mile widziana znajomość programu KAMSOFT
 • umiejętność pracy w zespole
 • zaangażowanie w pracę
 • otwartość, profesjonalizm

Oferujemy:

 • stabilność zatrudnienia
 • pracę w przyjaznej i miłej atmosferze
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji
 • możliwość dalszego rozwoju

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie swoich dokumentów aplikacyjnych tj. CV oraz dokumentów potwierdzających posiadane umiejętności na adres mailowy: szpital@wss2.pl

Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o załączenie do aplikacji następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju, 44-330 Jastrzębie Zdrój ul. Jana Pawła II 7, do celów związanych z procesem rekrutacji na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.”


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

ogłasza konkurs dla lekarzy oraz zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne
w zakresie:


  1. w Pracowni Hemodynamiki – opieka całodobowa lub dyżury lekarskie,
  2. Wykonywanie procedur w Pracowni Hemodynamiki:
    a) koronarografie,
    b) przezskórne interwencje wieńcowe (PCI),
    c) założenie balonu do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej,
    d) założenie elektrody ednokawitarnej,
    e) zabiegi perikardiocentezy,
    f) ultrasonografie wewnątrzwieńcowej (IVUS)
    g) oceny czynnościowej zwężenia tętnicy wieńcowej (FFR, dFR, RFR)

Zamawiający przewiduje czas trwania umowy nie wcześniej niż od 01.06.2023 r. i nie dłużej niż 31.05.2026 r.
Z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Oferty należy składać do 28.04.2023 r. do godz. 15:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem:
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie ………………… (wpisać odpowiednio), nie otwierać przed dniem 02.05.2023 roku do godziny 1200”
z nazwą oferenta.

Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl
Termin związania ofertą – 60 dni od terminu składania ofert, jednak nie dłużej niż do dnia rozstrzygnięcia.
Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert.

Zarządzenie 60/2023

Szczegółowe warunki konkursu


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

ogłasza konkurs dla lekarzy oraz zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne
w zakresie:

1. w Oddziale Pediatrycznym – wykonywanie świadczeń zdrowotnych (opieka całodobowa lub dyżury lekarskie),
2. w Izbie Przyjęć – wykonywanie świadczeń zdrowotnych (opieka całodobowa lub dyżury lekarskie),
3. w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej:

a) wykonywanie świadczeń zdrowotnych (opieka całodobowa lub dyżury lekarskie),
b) pozostawanie poza miejscem wykonywania świadczeń zdrowotnych w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych,
c) wykonanie opisu badania rezonansu magnetycznego,
d) wykonanie angiografii diagnostycznej,
e) wykonanie embolizacji obwodowej,
f) wykonanie embolizacji w OUN,
g) wykonanie trombektomii.

Zamawiający przewiduje czas trwania umowy nie wcześniej niż od 01.07.2023 r. i nie dłużej niż 30.06.2026 r.
Z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Oferty należy składać do 28.04.2023 r. do godz. 1500 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem:
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie ………………… (wpisać odpowiednio), nie otwierać przed dniem 02.05.2023 roku do godziny 1200”
z nazwą oferenta.
Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl
Termin związania ofertą – 60 dni od terminu składania ofert, jednak nie dłużej niż do dnia rozstrzygnięcia.
Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert.

Zarządzenie 51/2023

Szczegółowe warunki konkursu


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

ogłasza konkurs dla lekarzy oraz zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne
w zakresie:

1. w Oddziale Neurologii – wykonywanie świadczeń zdrowotnych (opieka całodobowa lub dyżury lekarskie) oraz pozostawania poza miejscem wykonywania świadczeń zdrowotnych w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych,
2. w Poradni Neurologicznej (procedury określone przez Narodowy Fundusz Zdrowia),
3. w Oddziale Gastrologiczno-Wewnętrznym – opieka całodobowa lub dyżury lekarskie
4. w Poradni Urologicznej (procedury określone przez Narodowy Fundusz Zdrowia)
5. wykonywanie zabiegów tracheostomii,

Zamawiający przewiduje czas trwania umowy nie wcześniej niż od 01.06.2023 r. i nie dłużej niż 31.05.2026 r.
Z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Oferty należy składać do 23.03.2023 r. do godz. 15:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem:
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie ………………… (wpisać odpowiednio), nie otwierać przed dniem 24.03.2023 roku do godziny 12:00”
z nazwą oferenta.
Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl
Termin związania ofertą – 60 dni od terminu składania ofert, jednak nie dłużej niż do dnia rozstrzygnięcia.
Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert.

Zarządzenie 39/2023

Szczegółowe warunki konkursu


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

ogłasza konkurs dla lekarzy oraz zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne
w zakresie:
1. w Oddziale Chirurgicznym Ogólnym – opieka całodobowa lub dyżury lekarskie,
2. w Oddziale Urologii i Onkologii Urologicznej – opieka całodobowa lub dyżury lekarskie,
3. w Poradni Urologicznej (procedury określone przez Narodowy Fundusz Zdrowia),
4. w Izbie Przyjęć,
5. w Oddziale Kardiologii – opieka całodobowa lub dyżury lekarskie,
6. w Oddziale Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego – opieka całodobowa lub dyżury lekarskie,
7. Wykonywanie procedur w Pracowni Elektrofizjologii:
a) Implantacje kardiostymulatora serca,
b) Wszczepianie/wymiana kardiowertera-defibrylatora jedno- i dwujamowego.
8. w Poradni Kardiologicznej – procedury określone przez Narodowy Fundusz Zdrowia,

Zamawiający przewiduje czas trwania umowy nie wcześniej niż od 01.05.2023 r. i nie dłużej niż 30.04.2026 r.
Z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Oferty należy składać do 15.03.2023 r. do godz. 15:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem:
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie ………………… (wpisać odpowiednio), nie otwierać przed dniem 16.03.2023 roku do godziny 12:00”
z nazwą oferenta.
Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl
Termin związania ofertą – 60 dni od terminu składania ofert, jednak nie dłużej niż do dnia rozstrzygnięcia.
Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert.

Zarządzenie 38/2023

Szczegółowe warunki konkursu


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

ogłasza konkurs dla psychologów oraz zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie:

1. Psychologii w Oddziale Rehabilitacji,
2. Neuropsychologii w Oddziale Neurologii,

Zamawiający przewiduje czas trwania umowy nie wcześniej niż od 01.04.2023 r. i nie dłużej niż 31.03.2026 r.
Z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Oferty należy składać do 10.03.2023 r. do godz. 15:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem:
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie ………………… (wpisać odpowiednio), nie otwierać przed dniem 13.03.2023 roku do godziny 12:00”
z nazwą oferenta.
Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl
Termin związania ofertą – 60 dni od terminu składania ofert, jednak nie dłużej niż do dnia rozstrzygnięcia.
Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert.

Zarządzenie 30/2023

Szczegółowe warunki konkursu


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

ogłasza konkursu ofert o udzielenie zamówienia na całodobowe świadczenia zdrowotne w zakresie: Udzielania świadczeń pielęgniarskich w obszarze

1. Pielęgniarstwa w Pracowni Hemodynamiki oraz Pracowni Elektrofizjologii (wykonywanie świadczeń zdrowotnych, wykonywanie zabiegów wszczepiania/wymiany rozruszników jedno- i dwujamowych, zabieg wszczepiania/wymiany urządzeń wysokoenergetycznych jedno i dwujamowych (ICD), zabieg ablacji).

Zamawiający przewiduje czas trwania umowy nie wcześniej niż od 01.04.2023 r.
do 31.03.2026 r.
Z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Oferty należy składać do 28.02.2023 r. do godz. 10:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem:
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie całodobowych świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich (wpisać odpowiednio), nie otwierać przed dniem 28.02.2023 roku do godziny 12:00”
z nazwą oferenta.
Ogłoszenie wyników nastąpi do 17.03.2023 r. na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl

Termin związania ofertą – 60 dni od terminu składania ofert, jednakże nie dłużej niż do dnia rozstrzygnięcia konkursu.
Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Zarządzenie 19/2023

Szczegółowe warunki konkursu


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na całodobowe świadczenia zdrowotne oraz zaprasza do składania ofert w zakresie:


1. Usługi medyczne dla technika elektroradiologii w Pracowni Hemodynamiki oraz Pracowni Elektrofizjologii (wykonywanie świadczeń zdrowotnych, zabieg wszczepiania/wymiany rozruszników jedno- i dwujamowych, zabieg wszczepiania/wymiany urządzeń wysokoenergetycznych jedno i dwujamowych (ICD), zabieg ablacji).

Zamawiający przewiduje czas trwania umowy nie wcześniej niż od 01.04.2023 r. do 31.03.2026 r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy, można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Oferty należy składać do 28 lutego 2023 r. do godz. 15:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem
1. „Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne – usługi medyczne dla technika elektroradiologii w Pracowni Hemodynamiki i Pracowni Elektrofizjologii, nie otwierać przed dniem 01.03.2023 roku do godziny 12:00” z nazwą oferenta”.

Otwarcie nastąpi 01.03.2023 r. po godz. 12:00.

Ogłoszenie wyników nastąpi do 17.03.2023 r. na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl

Termin związania ofertą – 60 dni od terminu składania ofert, jednakże nie dłużej niż do dnia rozstrzygnięcia konkursu.
Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i nie rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Zarządzenie 18/2023

Szczegółowe warunki konkursu


WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 2
W JASTRZĘBIU – ZDROJU

poszukuje do pracy

PIELĘGNIARKI
DO PRACOWNI ENDOSKOPII

Wymagania:

 • wykształcenie kierunkowe
 • aktualne prawo wykonywania zawodu
 • dokumenty potwierdzające posiadanie wykształcenie i/lub specjalizacje
 • doświadczenie w udzielaniu świadczeń zdrowotnych w pracowni endoskopii (będzie dodatkowym atutem)

Oferujemy:

 • stabilność zatrudnienia
 • możliwość pracy na podstawie różnych form zatrudnienia
 • pracę na pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy
 • pracę w systemie jednozmianowym
 • pracę w przyjaznej i miłej atmosferze
 • możliwość dalszego rozwoju

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie swoich dokumentów aplikacyjnych tj. CV oraz dokumentów potwierdzających posiadane umiejętności na adres:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju
Dział Personalny, 44-330 Jastrzębie Zdrój ul. Jana Pawła II 7
email: szpital@kamsoft
kontakt tel. 32 47 84 521 lub 530

Prosimy o załączenie do aplikacji następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju, 44-330 Jastrzębie Zdrój ul. Jana Pawła II 7, do celów związanych z procesem rekrutacji na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.”

——————————————————————————————————————————-

OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

ogłasza konkurs dla lekarzy oraz zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne
w zakresie:

1. w Oddziale Kardiologii – opieka całodobowa lub dyżury lekarskie,
2. w Oddziale Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego – opieka całodobowa lub dyżury lekarskie,
3. Konsultacje kardiologiczne pacjentów szpitala
4. w Poradni Kardiologicznej – procedury określone przez Narodowy Fundusz Zdrowia,
5. Wykonywanie procedur w Pracowni Hemodynamiki:
a) koronarografie,
b) przezskórne interwencje wieńcowe (PCI),
c) założenie balonu do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej,
d) założenie elektrody ednokawitarnej,
e) zabiegi perikardiocentezy,
f) ultrasonografie wewnątrzwieńcowej (IVUS)
g) oceny czynnościowej zwężenia tętnicy wieńcowej (FFR, dFR, RFR)
6. Wykonywanie procedur w Pracowni Elektrofizjologii:
a) Implantacje kardiostymulatora serca,
b) Wszczepianie/wymiana kardiowertera-defibrylatora jedno- i dwujamowego.
7. w Izbie Przyjęć – opieka całodobowa lub dyżury lekarskie,
8. w Oddziale Gastrologiczno-Wewnętrznym – opieka całodobowa lub dyżury lekarskie,
9. w Poradni Reumatologicznej – procedury określone przez Narodowy Fundusz Zdrowia,
10. Zakładanie dostępu cewnika naczyniowego do hemodializ oraz zakładanie cewnika permanentnego do hemodializ.

Zamawiający przewiduje czas trwania umowy nie wcześniej niż od 01.04.2023 r. i nie dłużej niż 31.03.2026 r.
Z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Oferty należy składać do 27.01.2023 r. do godz. 15:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem:
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie ………………… (wpisać odpowiednio), nie otwierać przed dniem 30.01.2023 roku do godziny 12:00”
z nazwą oferenta.
Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl
Termin związania ofertą – 60 dni od terminu składania ofert, jednak nie dłużej niż do dnia rozstrzygnięcia.
Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert.

Zarządzenie nr 4/2023
Szczegółowe warunki konkursu

Zarządzenie nr 10/2023 z dnia 19.01.2023

_______________________________

OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

ogłasza konkurs dla lekarzy oraz zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne
w zakresie:

1. w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
2. w Oddziale Pediatrycznym,
3. w Poradni Urologicznej (procedury określone przez Narodowy Fundusz Zdrowia),
4. Wykonywanie badań kolonoskopowych,
5. Znieczulanie do badań kolonoskopowych,

Zamawiający przewiduje czas trwania umowy nie wcześniej niż od 01.03.2023 r. i nie dłużej niż 28.02.2026 r.
Z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Oferty należy składać do 12.01.2023 r. do godz. 15:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem:
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie ………………… (wpisać odpowiednio), nie otwierać przed dniem 13.01.2023 roku do godziny 12:00”
z nazwą oferenta.
Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl
Termin związania ofertą – 60 dni od terminu składania ofert, jednak nie dłużej niż do dnia rozstrzygnięcia.
Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert.

Zarządzenie 227/2022 oraz Szczegółowe warunki konkursu

OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

ogłasza konkurs dla lekarzy oraz zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne
w zakresie:

1. w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej: wykonywanie procedur: H51, H52, H53,
2. Konsultacje psychiatryczne (dorośli oraz dzieci),
3. w Oddziale Kardiologicznym – opieka całodobowa lub dyżury lekarskie,
4. w Poradni Kardiologicznej (procedury określone przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz konsultacje specjalistyczne, badania UKG)
5. w Poradni Otolaryngologicznej (procedury określone przez Narodowy Fundusz Zdrowia)
6. w Izbie Przyjęć – opieka całodobowa lub dyżury lekarskie,
7. w Podstawowej Opiece Zdrowotnej

Zamawiający przewiduje czas trwania umowy nie wcześniej niż od 01.01.2023 r. i nie dłużej niż 31.12.2025 r.
Z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Oferty należy składać do 16.12.2022 r. do godz. 15:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem:
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie ………………… (wpisać odpowiednio), nie otwierać przed dniem 18.12.2022 roku do godziny 12:00”
z nazwą oferenta.
Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl
Termin związania ofertą – 60 dni od terminu składania ofert, jednak nie dłużej niż do dnia rozstrzygnięcia.
Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert.

Zarządzenie 201/2022 i Szczegółowe warunki konkursu


                                                                 WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 2 W JASTRZĘBIU – ZDROJU
                                                                                                    poszukuje kandydatów na stanowisko:


                                                                                                    KIEROWNIK APTEKI SZPITALNEJ

Zadania:
organizowanie i kierowanie pracą Apteki Szpitalnej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, polegające w szczególności na:
• organizowaniu zaopatrzenia szpitala w produkty lecznicze i wyroby medyczne wyłącznie od podmiotów posiadających zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutyczne
• przyjmowaniu, wydawaniu, przechowywaniu, oznakowaniu i tożsamości identyfikacji produktów leczniczych i wyrobów medycznych
• prawidłowym sporządzaniu leków recepturowych i leków aptecznych
• udzielaniu informacji o produktach leczniczych i wyrobach medycznych
• racjonalnym, oszczędnym i efektywnym kierowaniu pracą podległej komórki
• wstrzymywaniu lub wycofywaniu z obrotu i stosowania produktów leczniczych po uzyskaniu decyzji właściwego organu
• prowadzeniu ewidencji przychodu i rozchodu środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów oraz sprawowaniu nadzoru nad ich prawidłowym przechowywaniem i wydawaniem
• przekazywaniu informacji właściwym organom o niepożądanym działaniu produktu leczniczego lub wyrobu medycznego

Wymagania:
• dyplom magistra farmacji i prawo wykonywania zawodu
• tytuł specjalisty w dziedzinie farmacji szpitalnej, farmacji klinicznej lub farmacji aptecznej
• co najmniej 2 letnie doświadczenie w pracy w aptece szpitalnej na stanowisku farmaceuty
• znajomość obowiązujących przepisów prawa farmaceutycznego
• mile widziane doświadczenie w pracy w aptece szpitalnej
• mile widziana znajomość programu KAMSOFT
• umiejętność pracy w zespole
• zaangażowanie w pracę
• otwartość, profesjonalizm

Oferujemy:
• pracę na podstawie umowy o pracę
• pracę na cały etat
• możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych


Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie swoich dokumentów aplikacyjnych tj. CV oraz list motywacyjny na adres mailowy szpital@wss2.pl

Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o załączenie do aplikacji następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju, 44-330 Jastrzębie Zdrój ul. Jana Pawła II 7, do celów związanych z procesem rekrutacji na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.”


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na całodobowe świadczenia zdrowotne oraz zaprasza do składania ofert w zakresie:


1. Usługi medyczne dla technika elektroradiologii w Pracowni Hemodynamiki oraz Pracowni Elektrofizjologii i Urządzeń Wszczepialnych Serca (wykonywanie świadczeń zdrowotnych, zabieg wszczepiania/wymiany rozruszników jedno- i dwujamowych, zabieg wszczepiania/wymiany urządzeń wysokoenergetycznych jedno i dwujamowych (ICD), zabieg ablacji).

Zamawiający przewiduje czas trwania umowy nie wcześniej niż od 01.01.2023 r. do 31.12.2025 r.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy, można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Oferty należy składać do 18 listopada 2022 r. do godz. 15:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem
1. „Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne – usługi medyczne dla technika elektroradiologii w Pracowni Hemodynamiki i Pracowni Elektrofizjologii i Urządzeń Wszczepialnych Serca, nie otwierać przed dniem 21.11.2022 roku do godziny 12:00” z nazwą oferenta”.

Otwarcie nastąpi 21.11.2022 r. po godz. 12:00.

Ogłoszenie wyników nastąpi do 19.12.2022 r. na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl

Termin związania ofertą – 60 dni od terminu składania ofert, jednakże nie dłużej niż do dnia rozstrzygnięcia konkursu.
Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i nie rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Zarządzenie 166/2022 i szczegółowe warunki konkursu


OGŁOSZENIE
o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

ogłasza konkursu ofert o udzielenie zamówienia na całodobowe świadczenia zdrowotne w zakresie: Udzielania świadczeń pielęgniarskich w obszarze

1. Pielęgniarstwa w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
2. Pielęgniarstwa w Oddziale Kardiologicznym
3. Pielęgniarstwa w Oddziale Intensywnej Terapii Dziecięcej
4. Pielęgniarstwa w Pracowni Hemodynamiki oraz Pracowni Elektrofizjologii
5. Pielęgniarstwa w Oddziale Gastrologiczno-Wewnętrznym
6. Pielęgniarstwa w Sali Endoskopowo-Zabiegowej zlokalizowanej przy Oddziale Urologii i Onkologii Urologicznej
7. Pielęgniarstwa w Oddziale Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego.

a także w zakresie Ratownictwa medycznego w Izbie Przyjęć

Zamawiający przewiduje czas trwania umowy nie wcześniej niż od 01.01.2023 r.
do 31.12.2025 r.
Z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu można zapoznać się na stronie internetowej szpitala www.wss2.pl lub w Dziale Personalnym tel. 32-4784520.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Oferty należy składać do 25.11.2022 r. do godz. 10:00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Jana Pawła II 7.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem:
„Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie całodobowych świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich /w zakresie Ratownictwa Medycznego (wpisać odpowiednio), nie otwierać przed dniem 25.11.2022 roku do godziny 12:00”
z nazwą oferenta.
Ogłoszenie wyników nastąpi do 20.12.2022 r. na stronie internetowej Szpitala – www.wss2.pl

Termin związania ofertą – 60 dni od terminu składania ofert, jednakże nie dłużej niż do dnia rozstrzygnięcia konkursu.
Szczegóły dotyczące składania skarg i protestów do ogłoszonego konkursu określa
art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Zarządzenie 165/2022 i szczegółowe warunki konkursu