Informacje o skierowaniach

Zgodnie z Komunikatem NFZ nr 147/2014 informujemy, że od dnia 1 stycznia 2015 r. świadczenia zdrowotne wykonywane ambulatoryjnie przez lekarza okulistę udzielane będą wyłącznie na podstawie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Obowiązek posiadania skierowania do Poradni Okulistycznej dotyczy osób wpisywanych na listę oczekujących począwszy od dnia 1 stycznia 2015 r. Świadczenia opieki zdrowotnej w w/w zakresie dla Pacjentów wpisanych na listę oczekujących przed dniem 1 stycznia 2015 r. będą udzielane bez skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Dokumenty ubezpieczenia zdrowotnego

Dowodem ubezpieczenia zdrowotnego jest każdy dokument, który potwierdza uprawnienia do świadczeń zdrowotnych (czyli zaświadczenie o opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne).

W przypadku emerytów i rencistów dokumentem potwierdzającym ubezpieczenie zdrowotne jest odcinek renty lub emerytury. Ustawa określa, jakim dokumentem ubezpieczony może potwierdzić swoje prawo do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego. Powinno to wpłynąć na zahamowanie stawiania przed ubezpieczonymi kolejnych wymagań i odsyłania ich po kolejne dokumenty.

Wizyta u lekarza specjalisty

Ubezpieczony ma prawo wyboru lekarza specjalisty spośród tych, którzy zawarli umowy z NFZ. Korzystnym udogodnieniem jest prawo wyboru lekarza specjalisty w dowolnym miejscu na terenie całego kraju. O wskazanie specjalisty ubezpieczony może się zwrócić do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza rodzinnego. Należy jednak pamiętać o konieczności posiadania skierowania, jeśli ono jest wymagane. Skierowanie od lekarza POZ lub lekarza rodzinnego nie jest potrzebne w przypadku, gdy pacjent chce się udać do:

 • ginekologa i położnika,
 • stomatologa,
 • dermatologa i wenerologa,
 • onkologa,
 • psychiatry,
 • okulisty,
 • w zakresie lecznictwa odwykowego dla osób uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychoaktywnych,
 • dla osób zakażonych wirusem HIV,
 • dla osób chorych na gruźlicę,
 • dla inwalidów wojennych,
 • związanych z wypadkiem, zatruciem, stanem zagrożenie życia lub porodem.

Leczenie w szpitalu

Jeżeli stan zdrowia pacjenta wymaga hospitalizacji, a zostały wyczerpane możliwości leczenia ambulatoryjnego, to skierowanie do szpitala wystawia: lekarz POZ/rodzinny, lekarz specjalista, felczer. Ubezpieczony sam dokonuje wyboru szpitala. Ubezpieczony ma prawo do wyboru szpitala spośród szpitali, które zawarły umowy z NFZ na terenie kraju. Wprowadzenie NFZ likwiduje posiadanie promesy. Świadczenie zdrowotne szpitalne są udzielane bez skierowania w razie wypadków, zatruć, urazów, porodu, stanów zagrożenia życia lub w razie wydania na podstawie odrębnych przepisów decyzji o przymusowej hospitalizacji.

Rehabilitacja lecznicza

Na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (POZ/rodzinnego i lekarza specjalisty) NFZ zapewnia ubezpieczonemu prawo do świadczeń rehabilitacji leczniczej ambulatoryjnej w celu zapobieżenia niepełnosprawności, jej usunięcia, ograniczenia lub złagodzenia jej skutków.

Zasady korzystania z przejazdów środkami transportu sanitarnego

Ubezpieczonemu, na podstawie zlecenia lekarza przysługują bezpłatne przejazdy środkami transportu sanitarnego w przypadku:

 • przewozu osób wymagających natychmiastowego leczenia w zakładzie opieki zdrowotnej,
 • przewozu wynikającego z potrzeby zachowania ciągłości leczenia w przypadku schorzeń zagrażających zdrowiu lub życiu,
 • przewozu osób z dysfunkcją narządu ruchu uniemożliwiającą korzystanie ze środków transportu publicznego w celu odbycia leczenia do najbliższego zakładu udzielającego świadczeń w tym zakresie i z powrotem.