Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej wss2.pl

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju
Aleja Jana Pawła II 7
44-330 Jastrzębie-Zdrój
e-mail: szpital@wss2.pl

Data publikacji strony internetowej: 2022 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022 r.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 09 grudnia 2022 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna


Jednostki organizacyjne WSS Nr 2 zlokalizowane są w dwóch kompleksach budynków znajdującym się w Jastrzębiu-Zdroju przy Al. Jana Pawła II 7 i Krasickiego 21.
WSS Nr 2 spełnia minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

  •      Wejście główne do szpitala wyposażone jest w drzwi przesuwne, pozostałe wejścia częściowo dostosowane są dla osób niepełnosprawnych.
  •      W budynku szpitala znajdują się windy dla pacjentów
  •      WSS Nr 2 posiada miejsca parkingowe dedykowane osobom niepełnosprawnym.
  •      Placówka posiada gabinety częściowo wyposażone w elementy wykończenia i umeblowania gwarantujące dostępność dla osób niepełnosprawnych.
  •      W budynku szpitala znajdują się pomieszczenia higieniczno – sanitarne częściowo dostosowane są dla osób o szczególnych potrzebach.