Środki UE

Nazwa projektu
Bezpieczne usługi medyczne
eCareMed - rozwój cyfrowych usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju
Działania w WSS Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju w celu ograniczenia epidemii wywołanej przez SARS-CoV-2 i skutecznego leczenia chorych zainfekowanych koronawirusem
Budowa instalacji wysokosprawnej kogeneracji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju, Aleja Jana Pawła II 7
„Drugi Dom” – utworzenie miejsc krótkookresowego, całodobowego pobytu dla osób niesamodzielnych w zastępstwie za opiekunów faktycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju
Poprawa jakości i dostępności do świadczeń ochrony zdrowia z zakresu ambulatoryjnej specjalistycznej i podstawowej opieki zdrowotnej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju
Przebudowa, doposażenie Oddziału Urazowo-Ortopedycznego oraz Zakładu Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju dla osób przewlekle chorych i starszych oraz diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób układu ruchu
Doposażenie stanowisk pracy w celu eliminowania zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy
Szkoła Świadomego Rodzicielstwa w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju
Współpraca transgraniczna między FN w Ostravie i WSS Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju
Poprawa efektywności energetycznej infrastruktury Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy Al. Jana Pawła II 7
Zintegrowany system wspomagający zarządzanie w Wojewódzkim Szpitalu specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju
Nadanie nowych funkcji powierzchni szpitala i terenom zielonym poprzez wykonanie ogólnodostępnego miejsca rekreacji oraz przebudowę części niewykorzystanej powierzchni szpitala na stację dializ
Kompleksowa termomodernizacja Wojewódzkiego Szpitala specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju wraz z wymianą źródła ciepła
Współpraca oddziałów okulistycznych w Karwinie i Jastrzębiu-Zdroju

Projekty na liście rezerwowej:

  1. Przebudowa Izby Przyjęć Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju wraz z drogą dojazdową w celu poprawy jakości i dostępności do świadczonych usług.
  2. Poprawa jakości i dostępności do świadczeń ochrony zdrowia ukierunkowanych na opiekę nad matką i dzieckiem w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju.
  3. Zabudowa instalacji odnawialnych źródeł energii w obiekcie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Krasickiego 21.