Bezpieczne usługi medyczne

Tytuł projektu Bezpieczne usługi medyczne w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju

Krótki opis projektu

Głównym celem projektu w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu Zdroju będzie podniesienie jakości usług medycznych świadczonych na rzecz społeczeństwa, dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjnych. Osiągnięcie celu głównego projektu nastąpi w wyniku realizacji następujących działań: – stworzenie infrastruktury technicznej, informatycznej i środowiskowej, która pozwoli na wprowadzenie szeregu e-Usług, – uruchomienie jednego punktu dostępu dla Pacjentów do usług oferowanych przez Placówkę Medyczną, obejmującego eUsługi o średnim i wysokim poziomie dojrzałości, – integrację i doposażenie głównych systemów informatycznych oraz podniesienie poziomu ich interoperacyjności, – zapewnienia dostępu do usług osobom niepełnosprawnym, – zwiększenie poziomu bezpieczeństwa danych i systemów, – poprawa jakości przetwarzanych danych.

Diagnoza, cele projektu, sposób realizacji celów RPO WSL (osi priorytetowej, działania)

Podstawowym problemem jest niewielki stopień wykorzystania technologii ICT w opiece zdrowotnej. Wzrost ilości informacji opisującej stan zdrowia pacjenta oraz konieczność jej gromadzenia, a w razie potrzeby natychmiastowego udostępnienia do dalszej analizy powoduje, że tradycyjne metody zarządzania danymi w podmiotach leczniczych przestają być wystarczające. Konieczne staje się informatyzowanie kolejnych obszarów działalności jednostek medycznych. W związku z ograniczonymi możliwościami finansowymi Szpitala i szybko pojawiającymi się nowymi potrzebami jednostka przez ostatnie lata podejmuje starania w celu systematycznej budowy swojego potencjału sprzętowego, aplikacyjnego, a także kadrowego, który umożliwiałby wdrażanie e-Usług oraz kolejnych elementów systemów informatycznych wspomagających jej pracę. Jednocześnie tempo zmian otoczenia prawnego oraz oczekiwań usługobiorców w zakresie standardów obsługi (opieki zdrowotnej) w trakcie procesu leczenia jest tak duże, że nie jest możliwa realizacja wszystkich niezbędnych inwestycji bez zewnętrznego wsparcia finansowego. Duża innowacyjność tego obszaru przejawiająca się dynamicznie zmieniającymi i rozwijającymi się technologiami informatycznymi oraz medycznymi, stale rosnące potrzeby organów właścicielskich oraz Pacjentów, wymogi medyczne, a także prawne (w tym głównie inicjatywa Ministra Zdrowia–Program Informatyzacji Ochrony Zdrowia (PIOZ)), są wystarczającym argumentem do uruchomienia niezbędnych inwestycji, polegających na modernizacji istniejącej infrastruktury, wymiany, rozbudowy funkcjonalności w użytkowanych dzisiaj systemach informatycznych i budowy nowych systemów umożliwiających realizacje kolejnych wymagań stawianych przez otoczenie zewnętrzne (prawo, wymogi nowocześnie funkcjonującego społeczeństwa, pandemia SARS-CoV-2.) w stosunku do placówek opieki zdrowotnej. Istotna jest również konieczność dostosowania systemów Szpitala do współpracy z systemami centralnymi takimi jak P1 czy e-Krew. Zaproponowane działania związane ze wsparciem rozwoju e-usług oraz cyfryzacją zasobów Szpitala przyczynią się do wzrostu dostępności i pełniejszego wykorzystania usług placówki za pośrednictwem nowoczesnych TIK. Powyższe działania pozwolą na skrócenie czasu oczekiwania na diagnozę lekarską, jak również poprawę dostępu lekarzy do wyników badań pacjenta, co z kolei przyczyni się do skrócenia czasu leczenia i szybszego powrotu do pracy. Projekt jest zgodny z celami RPO WSL 2014-2020. Celem Projektu jest wdrożenie elektronicznych usług w obszarze e-Zdrowia. Realizacja celu głównego przyczyni się do osiągnięcia celów pośrednich tj.: podniesienie jakości usług medycznych świadczonych na rzecz społeczeństwa, zwiększenie dostępności e-Usług medycznych, wzrost liczby osób z nich korzystających, usprawnienie procesu obsługi pacjentów, ułatwienie dostępu do usług medycznych, spadek kosztów funkcjonowania szpitala, ulepszenie dostępności do danych pacjentów, wzrost skuteczności leczenia dzięki stałemu dostępowi kadry medycznej do dokumentacji pacjentów, wzrost bezpieczeństwa informacji, ograniczenie czasu i kosztów pacjentów. Cel główny programu to wzrost konkurencyjności wojewódzka śląskiego zapewniający poprawę poziomu życia jego mieszkańców przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju. Cel szczegółowy dla 2.1: Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych. W ramach projektu zostaną wdrożone usługi elektroniczne, zatem projekt całkowicie wpisuje się w cele wyznaczone w RPO WSL. W wyniku realizacji projektu nastąpi zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w obszarze ochrony zdrowia. Projekt, poprzez rozwój e-usług, wpłynie na zwiększenie stopnia wykorzystania TIK w regionie oraz wzrost jakości tych technologii. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy umiejętności informatycznych społeczeństwa, a także wzrostu konkurencyjności gospodarki.

Zadanie współfinansowane z budżetu Województwa Śląskiego oraz RPO WSL 2014-2020 ( Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego  na lata 2014-2020).

Koszt całkowity  – 6 023 007,15 zł

W tym :

– środki unijne RPO WSL – 5 119 556,07 zł

– środki budżetu Województwa –  800 000,00  zł

– środki szpitala  – 103 451,08  zł

Zadanie realizowane  w 2023 roku