Doposażenie stanowisk pracy w celu eliminowania zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy

Cele projektu:
Celem głównym projektu jest eliminowanie niekorzystnych czynników zdrowotnych w miejscu pracy, wdrożenie rozwiązań przyczyniających się do likwidacji lub ograniczenia zagrożeń dla zdrowia a w konsekwencji umożliwienie kontynuacji pracy i
pozostanie jak najdłużej w zatrudnieniu. Grupą docelową są osoby w wieku aktywności zawodowej- personel Szpitala.
W projekcie wsparciem zostanie objętych 716 osób w tym 299 w wieku 50 i więcej lat.

Opis projektu:
Projekt polega na doposażeniu stanowisk pracy w sprzęt i urządzenia ułatwiające pracę, szczególnie poprawiające ergonomię, bezpieczeństwo stanowisk pracy. Zawiera również działania szkoleniowe, mające na celu wypracowanie odpowiedniej postawy psychologicznej, społecznej. Praca w szpitalu jest bardzo specyficzna i wymaga dużej umiejętności radzenia sobie z ludźmi chorymi, zmęczonymi, niepełnosprawnymi, w podeszłym wieku. Często wymagany jest też duży bezpośredni wysiłek fizyczny (podnoszenie, przekładanie pacjenta) a to związane jest z urazami układu ruchu a skutkiem tego jest m.in. odchodzenie pracowników na świadczenia rentowe, emerytalne. Poprzez doposażenie stanowisk pracy w urządzenia i sprzęt, ten
bezpośredni wysiłek fizyczny można ograniczyć lub wyeliminować.

Termin realizacji – 01.06.2018 – 31.12.2019
Całkowita wartość projektu – 1 414 029,42 zł
Wartość  dofinansowania – 1 244 345,89 zł

Spotkanie I: 5-6 listopada 2018

W dniach 5 i 6 listopada 2018 w ramach realizacji projektu odbyło się pierwsze – z czterech planowanych szkoleń – „Wypalenie zawodowe połączone z technikami radzenia sobie ze stresem”.

W szkoleniu uczestniczyło 30 osób – każdego dnia po 15 osób personelu medycznego i niemedycznego. Celem szkolenia było zdobycie wiedzy z zakresu przyczyn wypalenia zawodowego, skutecznego radzenia sobie z obciążeniami w pracy oraz nabycie umiejętności dokonania oceny własnej sytuacji w kontekście zagrożeń i zasobów związanych z pojawieniem się syndromu wypalenia zawodowego i podejmowania działań związanych z przeciwdziałaniem temu.

Szkolenie obejmowało także teorię stresu, skutecznego radzenia sobie z obciążeniami w pracy , opanowanie wiedzy związanej z zaawansowanymi technikami komunikacyjnymi w kontakcie z trudnym pacjentem, w trudnych sytuacjach ze współpracownikami oraz  praktyczne sposoby radzenia sobie ze stresem.

Trenerem szkolenia była Justyna Rutkowska-psycholog, psychoterapeuta, psychoonkolog, terapeuta Terapii Simontonowskiej, trener psychologiczno-medycznego zespołu szkoleniowego projektu „Zarządzanie bezpieczeństwem opieki – monitorowanie zdarzeń niepożądanych – Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki” realizowanego przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia 2016 – 2019. Od wielu lat prowadzi szkolenia dla kadry medycznej w kilkudziesięciu szpitalach specjalistycznych, wielospecjalistycznych oraz uniwersyteckich klinicznych, także kadry poradni i NZOZ-ów w Polsce.

Spotkanie II: 6-7 maja 2019

6 i 7 maja 2019 roku, w ramach realizacji projektu odbyło się drugie – z czterech planowanych szkoleń – „Budowanie  asertywności w relacjach z pacjentem i współpracownikami”.
W szkoleniu uczestniczyło 30 osób – każdego dnia po 15 osób personelu medycznego i niemedycznego. Celem szkolenia było podniesienie kompetencji miękkich personelu medycznego w kluczowych obszarach komunikacyjnych ze współpracownikami a także z pacjentami i ich rodzinami, w sytuacjach trudnych emocjonalnie (zarówno dla lekarza, jak i pielęgniarki).

Podczas szkoleń omówiono m.in. zasady skutecznej komunikacji, bariery komunikacyjne,
emocje i nastawienie człowieka, jako czynniki wpływu na nasze zachowania, asertywność – czym na pewno nie jest, zachowania asertywne – warunki, bariery, zyski, wyznaczanie granic w relacjach z pacjentem i współpracownikami, spójność przekazu w komunikacji, umiejętność słuchania,
zasady udzielania informacji zwrotnej, zasady przeprowadzania trudnej rozmowy, , piramidę potrzeb Maslova a budowanie porozumienia i więzi  , przedyskutowano konkretne, „życiowe” przykłady i sposoby radzenia sobie z nimi.

Trenerem szkolenia była Justyna Rutkowska-psycholog, psychoterapeuta, psychoonkolog, terapeuta Terapii Simontonowskiej, trener psychologiczno-medycznego zespołu szkoleniowego projektu „Zarządzanie bezpieczeństwem opieki – monitorowanie zdarzeń niepożądanych – Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki” realizowanego przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia 2016 – 2019. Od wielu lat prowadzi szkolenia dla kadry medycznej w kilkudziesięciu szpitalach specjalistycznych, wielospecjalistycznych oraz uniwersyteckich klinicznych, także kadry poradni i NZOZ-ów w Polsce.

Spotkanie III: 3-4 czerwca 2019

3 i 4 czerwca 2019 roku, w ramach realizacji projektu odbyło się trzecie – z czterech planowanych szkoleń dotyczące ekspozycji zakłucia. W szkoleniu uczestniczyło 30 osób – każdego dnia po 15 pracowników medycznych.

Celem szkolenia było zdobycie wiedzy z zakresu bezpiecznej pracy z ostrym, medycznym sprzętem w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju oraz nabycie umiejętności prawidłowego korzystania z bezpiecznego ostrego sprzętu medycznego, zakładania bezpiecznej kaniuli do żyły pacjenta. Szkolenie zrealizowano w formule warsztatu z wysokim poziomem interakcji między uczestnikami, oddziałując na trzy podstawowe filary kompetencji: wiedzę, umiejętności i postawy. W trakcie szkolenia prowadzono mini wykłady oraz m.in. zaprezentowano bezpieczny, ostry sprzęt medyczny ( igły, kaniule), ćwiczono zakładanie bezpiecznego venflonu na fantomie, pobierano krew bezpieczną igłą na fantomie, przedstawiono statystyki zakłuć w WSS Nr 2 i dyskutowano o problemach dotyczących pracy z bezpiecznym, ostrym sprzętem medycznym.

Trenerkami szkolenia były: Justyna Rutkowska – psycholog, psychoterapeuta, psychoonkolog, terapeuta Terapii Simontonowskiej, trener kadry medycznej w kilkudziesięciu szpitalach specjalistycznych, wielospecjalistycznych oraz uniwersyteckich klinicznych, także kadry poradni i NZOZ-ów w Polsce oraz Iwona Mikołajek – pielęgniarka epidemiologiczna.

Spotkanie IV: 2-6 września 2019

W dniach od 2 do 6 września 2019 roku, w ramach realizacji projektu odbyło się czwarte, ostatnie – z czterech planowanych cyklu szkoleń dotyczące ergonomii i samoprofilaktyki. W szkoleniu uczestniczyło 75 osób – każdego dnia po 15 pracowników szpitala.

Celem szkolenia było podniesienie wiedzy na temat ergonomii i samoprofilaktyki w miejscu pracy zgodnie z definicją Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego (PTErg) „Ergonomia jest to nauka stosowana zmierzająca do optymalnego dostosowania narzędzi, maszyn, urządzeń, technologii, organizacji i materialnego środowiska pracy oraz przedmiotów powszechnego użytku do wymagań i potrzeb fizjologicznych, psychicznych i społecznych człowieka.”

Podczas szkoleń zaprezentowano krzesła biurowe wyposażone w szereg mechanizmów i regulacji, dzięki którym można je dostosować do wzrostu i wagi ciała użytkownika oraz biurka ergonomiczne z regulacją wysokości, aby można je dostosować do wzrostu użytkownika. Omówiono emocje i nastawienie człowieka, jako czynnik wpływu naszych nieergonomicznych zachowań, sposoby zminimalizowania zmęczenia mięśni karku oraz oczu. Przedyskutowano konkretne, „życiowe” przykłady i sposoby radzenia sobie z nimi jak też statystyki chorobowej pracowników skarżących się na bóle kręgosłupa, choroby oczu związane z pracą.

Zajęcia, bardzo różnymi metodami prowadziły :

1/ Justyna Rutkowska-psycholog, psychoterapeuta, psychoonkolog, terapeuta Terapii Simontonowskiej, trener psychologiczno-medycznego zespołu szkoleniowego projektu „Zarządzanie bezpieczeństwem opieki – monitorowanie zdarzeń niepożądanych – Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki” realizowanego przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia 2016 – 2019. Od wielu lat prowadzi szkolenia dla kadry medycznej w kilkudziesięciu szpitalach specjalistycznych, wielospecjalistycznych oraz uniwersyteckich klinicznych, także kadry poradni i NZOZ-ów w Polsce.

2/ Jadwiga Koźmińska-Kiniorska psychoterapeuta, psycholog, psychoonkolog, superwizor, trener. Doświadczenie oraz wiedzę zawodową zdobywała w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie, Laboratorium Psychoedukacji, Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz w Krakowskiej Szkole Psychoterapii Psychoanalitycznej. Zainteresowana jest relacją psychika-ciało, co wyraża w publikowanych artykułach magazynu psychologicznego „Charaktery” oraz autorskich wystąpieniach na ogólnopolskich psychologicznych i psychoonkologicznych konferencjach. Jest członkiem Zespołu dydaktycznego Krakowskiej Szkoły Psychoterapii Psychoanalitycznej. Podczas realizacji projektu przeszkolono 165 osób.

https://www.facebook.com/justyna.rutkowska.311/posts/10211077509893465