eCareMed – rozwój cyfrowych usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju

Nazwa projektu:
eCareMed – rozwój cyfrowych usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju.

Celem projektu:
jest zwiększenie dostępności e-usług publicznych poprzez stworzenie do 31.12.2022 r. sieci Szpitali, w ramach której będą przetwarzane (gromadzone, analizowane i udostępniane) dane medyczne, dzięki czemu będą one dostępne dla pacjenta i upoważnionych pracowników jednostek medycznych i administracyjnych w miejscu i czasie, których są potrzebne. Ma to również na celu wzmocnienie więzi pomiędzy jednostkami współpracującymi oraz wzrost ich konkurencyjności poprzez stosowanie nowoczesnych kanałów współpracy, automatyzację procesów biznesowych i wymiany danych. Cel powyższy jest zgodny z celem szczegółowym Priorytetu inwestycyjnego 2.3., tj. wzmocnienie zastosowań TIK (ang.ICT) dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Planowane efekty: wdrożenie projektu usprawni i zminimalizuje czas oczekiwania pacjenta na diagnostykę, leczenie i rehabilitację oraz zwiększy dostęp lekarzy do wyników badań pacjenta.

Planowana wartość Projektu: 9 066 600,00 zł.

Finansowanie projektu :
RPO WSL  ( umowa UDA-RPSL.02.01.00-24-06C4/19-00 ) – 7 706 610,00 zł
środki Województwa Śląskiego ( umowa nr 1874/NZ/2021 z 12 kwietnia 2021 r. i 801/ZN/2022 z 06 kwietnia 2022 r.)  – 1 312 000,00 zł
środki Szpitala – 47 990,00 zł
Okres realizacji 2020 – 2022 rok

„Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl