Poprawa jakości i dostępności do świadczeń ochrony zdrowia z zakresu ambulatoryjnej specjalistycznej i podstawowej opieki zdrowotnej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju

Nazwa projektu:
Poprawa jakości i dostępności do świadczeń ochrony zdrowia z zakresu ambulatoryjnej specjalistycznej i podstawowej opieki zdrowotnej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju

Cele projektu:
Celem Projektu jest stworzenie warunków lokalowo-technicznych do uruchomienia nowych, komfortowych dla pacjenta rozwiązań diagnostycznych. Zakres Projektu został zdefiniowany w oparciu o zdiagnozowane potrzeby społeczne.  

Opis projektu:
Przedmiotem Projektu jest przebudowa, remont i doposażenie Poradni Specjalistycznych Przyszpitalnych, Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz pracowni diagnostycznych i zabiegowych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju. W wyniku realizacji Projektu zostanie rozszerzona baza gabinetów zabiegowych. Część budynku obejmująca głównie pomieszczenia gabinetów lekarskich zostanie poddana przebudowie i remontowi. Inwestycja obejmować będzie pomieszczenia na parterze i I piętrze. Przeorganizowane zostaną wybrane pokoje badań i punkty rejestracji. W ramach projektu dobudowany zostanie segment poradni, w którym zlokalizowane zostaną rejestracja z poczekalnią, pokoje badań oraz pokoje zabiegowe. Nowo wybudowany segment wyposażony będzie w dźwig towarowo-osobowy dostosowany dla osób niepełnosprawnych oraz chorych na łóżkach szpitalnych. Planowane jest doposażenie poradni w sprzęt i urządzenia medyczne, powstanie system kolejkowy usprawniający proces od momentu zapisania się na wizytę, do samej wizyty.

Termin realizacji –  01.01.2014 – 13.11.2020 r.

Całkowita wartość projektu –  11 882 572,00 zł

Wartość  dofinansowania –  9 389 391,81 zł