Współpraca transgraniczna między FN w Ostravie i WSS Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju

Cele Projektu:
Głównym celem projektu jest zwiększenie intensywności współpracy obu partnerów w regionie przygranicznym z naciskiem na rozwój systemów informacyjnych w zakresie służby zdrowia. Celem będzie także zapewnienie wymiany informacji klinicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w celu podniesienia jakości diagnostyki i opieki zdrowotnej świadczonej pacjentom w stanie krytycznym w regionie przygranicznym. W projekcie będą uczestniczyli pracownicy medyczni oraz niemedyczni z obu regionów. Projekt umożliwi również edukację dla studentów wydziałów medycznych.
—————————
Hlavním cílem projektu je zvýšení intenzity spolupráce obou partnerů v příhraničním regionu se zaměřením na rozvoj informačních systémů ve zdravotnictví. Cílem bude zajištění výměny klinických informací, v souladu s platnou legislativou, za účelem zkvalitnění poskytované diagnostické a léčebné péče u pacientů v kritických stavech v příhraničních oblastech. Do projektu budou zapojeni lékařští i nelékařští pracovníci z obou regionů. Projekt umožní rovněž edukaci pro studenty lékařských fakult.

Opis projektu:
Projekt dotyczy pogłębienia rozwoju współpracy transgranicznej oraz wymiany doświadczeń w zakresie medycyny katastrof, a ukierunkowany jest na wspólne rozwiązywanie problemów dotyczących nagłych i krytycznych stanów pacjentów z urazami wielonarządowymi, neurologicznymi lub czaszkowo-mózgowymi. Powodem jest rosnąca liczba wypadków drogowych, katastrof naturalnych, zagrożeń atakami terrorystycznymi, jak również urazów wielonarządowych związanych z rozwojem turystyki w regionie przygranicznym. Szpitale w Ostrawaie i Jastrzebiu-Zdroju są zlokalizowane przy autostradzie A1, więc poszkodowani w wypadkach komunikacyjnych Czesi i Polacy będą hospitalizowanie w Szpitalach w Ostrawie i Jastrzębiu-Zdroju. Obecny stan dotychczasowej współpracy obu partnerów (w trakcie realizacji jest mikroprojekt) nie umożliwia elektronicznej konsultacji zabiegu operacyjnego on-line za pomocą sprzętu audiowizualnego w przypadku nagłego stanu pacjenta np. po wypadku komunikacyjnym. Konsultacja taka byłaby z korzyścią dla pacjentów, m.in. dlatego, że Szpital w Ostrawie dysponuje wysokiej klasy specjalistami z zakresu urazów wielonarządowych. Istotnym problemem jest również brak wymiany doświadczeń w zakresie leczenia nagłych urazów wielonarządowych pomiędzy polskim i czeskim
partnerem projektu. Kolejnym istniejącym problemem w regionie przygranicznym jest również czesko-polska bariera językowa pracowników, którą chcielibyśmy spróbować przynajmniej częściowo usunąć.
—————
Projekt se zaměřuje na posílení rozvoje příhraniční spolupráce v oblasti medicíny katastrof, směřující ke společnému řešení problematiky při léčbě urgentních stavů u kriticky nemocných polytraumat, neurotraumat nebo cerebrovaskulárních traumat. Důvodem je narůstající počet dopravních úrazů, přírodních katastrof, možných hrozeb teroristických útoků, ale i polytraumat spojených s rozvojem cestovního ruchu v příhraniční oblasti. Nemocnice v Ostravě a Jastrzębiu-Zdroji se nacházejí u dálnice A1, lze proto předpokládat, že oběti dopravních nehod budou Češi a Poláci, kteří budou následně hospitalizováni v nemocnicích v Ostravě a Jastrzębiu-Zdroji. Současný stav dosavadní spolupráce
obou partnerů (mikroprojekt je v průběhu realizace) neumožňuje elektronické on-line konzultace operačních výkonů pomocí audiovizuální techniky v případě akutního stavu pacienta, např. po dopravní nehodě. Taková konzultace by byla přínosem pro pacienty, mimo jiné proto, že Fakultní nemocnice v Ostravě disponuje prvotřídními odborníky v oblasti polytraumat. Důležitým problémem je nedostatek výměny zkušeností v oblasti léčby akutních polytraumat mezi polským a českým partnerem projektu. Dalším existujícím problémem v příhraničním regionu je také česko-polská jazyková bariéra mezi pracovníky, kterou bychom se chtěli pokusit alespoň částečně odstranit.

Termin realizacji 1.09.2018 do 31.12.2021

Całkowity budżet projektu – 466 396,22 E
WSS Nr 2 – dofinansowanie 284 688,59 E
SKO – dofinansowanie 181 707,63 E

31 lipca o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju podpisana została umowa dotycząca realizacji projektu  „Współpraca transgraniczna między FN w Ostravie i WSS Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju”  dofinansowanego z Programu  Interreg V – A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020.

Jest to pierwszy tak duży, inwestycyjny projekt na pograniczu polsko-czeskim dotyczący nowatorskiego współdziałania szpitali po obu stronach granic.

W latach 2016 – 2018 WSS Nr 2 zrealizował już  dwa mikroprojekty z Programu  Interreg V – A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020:
1/ „Czesko-polska współpraca medyczna w przypadkach katastrof”
Obecny projekt jest kontynuacją  w/w projektu realizowanego  wspólnie przez WSS Nr 2  i Szpital Kliniczny w Ostrawie  
2/ ,,Współpraca oddziałów okulistycznych Szpitala w Karwinie oraz w Jastrzębiu- Zdroju”
Projekt „Współpraca transgraniczna między FN w Ostravie i WSS Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju” dotyczy pogłębienia rozwoju współpracy transgranicznej oraz wymiany doświadczeń pomiędzy Szpitalem Klinicznym w Ostrawie  a Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju  w zakresie medycyny katastrof. Ukierunkowany jest na wspólne rozwiązywanie problemów – z wykorzystaniem technologii  online – dotyczących nagłych i krytycznych stanów pacjentów z urazami wielonarządowymi, neurologicznymi lub czaszkowo-mózgowymi.

WSS Nr 2 jest partnerem wiodącym w w/w projekcie. Ponosi przed Instytucją Zarządzającą łączną odpowiedzialność za organizację oraz merytoryczną realizację i finansowanie projektu oraz jest w kontekście prawnym jedynym partnerem dla Instytucji Zarządzającej.
Głównym celem projektu jest zwiększenie intensywności współpracy obu partnerów w regionie przygranicznym z naciskiem na rozwój systemów informacyjnych wykorzystywanych w służbie zdrowia. Celem będzie także zapewnienie wymiany informacji klinicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w celu podniesienia jakości diagnostyki i opieki zdrowotnej świadczonej pacjentom w regionie przygranicznym. W projekcie będą uczestniczyli pracownicy medyczni oraz niemedyczni z obu regionów. Projekt umożliwi również edukację dla studentów wydziałów medycznych.

Termin realizacji 1.09.2018 do 30.08.2021

Całkowity budżet projektu – 445 449,66 E
WSS Nr 2 – 284 291,09 E, dofinansowanie 85 % – 241 647,42 E
SKO – 161 158,50 E, dofinansowanie 85 % – 136 98,78 E

Projekt przewiduje adaptacją pomieszczeń na salę konferencyjną, niezbędną do organizacji spotkań, konferencji, i wideokonferencji. Zakupiony zostanie sprzęt wideo do sali operacyjnych z możliwością transmisji online przeprowadzanych zabiegów operacyjnych przez czeskiego i polskiego partnera projektu. Dane i obrazy będą przechowywane w formie archiwum, również do celów edukacyjnych w ramach wspólnych konferencji, spotkań roboczych oraz szkoleń interdyscyplinarnych.W ramach realizacji projektu odbędą się: spotkania robocze, konferencje po obu stronach granicy, 16 wideokonferencji, 11 telekonsultacji i nauka języka czeskiego.

Jastrzębie-Zdrój 21.11.2018

21.11.2018 r. w Jastrzębiu-Zdroju odbyło się  pierwsze spotkanie robocze w ramach realizacji projektu pn.: „Współpraca transgraniczna między FN w Ostravie i WSS Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju”. W spotkaniu uczestniczyło 28 osób z partnerskich szpitali. Omówiono cele, etapy i planowane efekty realizacji projektu oraz omówiono rolę poszczególnych osób uczestniczących w projekcie. Członkowie odpowiedzialni za merytoryczną realizację projektu – lekarze i pielęgniarki dyskutowali nad rozwiązaniami IT  niezbędnymi do całkowitej realizacji projektu. Rozważano sposoby możliwych do zastosowania rozwiązań dotyczących przesyłania obrazów i danych z sal operacyjnych partnerskich szpitali oraz możliwości ich gromadzenia. Analizowano sposoby tworzenia baz danych oraz możliwości ich wykorzystania przez partnerów. Spotkanie miało na celu również ustalenie wstępnych dat realizacji działań kluczowych projektu.

Ostavice 27–28 maja 2019

W dniach 27 – 28 maja 2019 roku w Ostavicach, w Republice Czeskiej odbyła się pierwsza międzynarodowa konferencja w ramach realizacji projektu „Współpraca transgraniczna między FN w Ostravie a WSS Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju”. W konferencji uczestniczyło 52 członków ds. realizacji projektu z obu szpitali ,dyrektor FN w Ostawie MUDr. Jiří Havrlant, MHA oraz  wicedyrektorzy WSS Nr 2 Maria Zawada i Eugeniusz Klapuch.

W ciągu dwóch dni lekarze, pielęgniarki i informatycy  przedstawili 19 tematycznych prezentacji. Każde zagadnienie przedstawiono zgodnie z najnowszą wiedzą, popartą wynikami badań, danymi naukowymi oraz doświadczeniem klinicznym w pracy z pacjentami po obu stronach granicy. Prezentacjom towarzyszyły dyskusje naukowe. Omawiane były również tematy związane z dotychczasową i przyszłą międzynarodową współpracą medyczną w obszarze nauki i osiągnięć w medycynie z uwzględnieniem wymiany usług medycznych oraz nowoczesnych rozwiązań w lecznictwie i  wzajemnych konsultacji. Konferencja była nieocenioną okazją do wymiany doświadczeń.

Jednym z głównych celów realizowanego projektu było wdrożenie systemu do telekonsultacji, dzięki któremu mogłyby się odbywać wideokonferencje pomiędzy Kliniką FN w Ostrawie i Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju. Po wielu miesiącach pełnej zaangażowania pracy po obu stronach granicy system ten został wdrożony w życie.

28.01.2020 r. odbyła się pierwsza, informacyjno-organizacyjna wideokonferencja zespołów zarządzających z WSS Nr 2 i FN w Ostravie. Uczestniczyli w niej dyrektorzy, lekarze i zespoły zarządzające obu szpitali. Na żywo dyskutowano o możliwościach wdrożonego systemu czyli o obserwacji operacji bądź zabiegu medycznego, gdzie umiejętne rozmieszczone kamery i użyta technologia pozwali odbiorcom śledzić na bieżąco transmitowane poczynania, w dodatku umożliwiając komentarz w czasie rzeczywistym. Tak się stało w przypadku drugiej wideokonferencji w dniu 30.01.2020 roku.

Czescy lekarze z FN w Ostrawie, z bloku operacyjnego zaprezentowali lekarzom z jastrzębskiego szpitala zabieg endoplastyki stawu barkowego. Wideokonferencje, to znakomity sposób na wymianę doświadczeń pomiędzy lekarzami, studentami i innymi uczestnikami. W operacjach transmitowanych na żywo uczestniczą wyłącznie specjaliści, ludzie o niepodważalnych umiejętnościach, mogący dzielić się swoją wiedzą i umiejętnościami z wykorzystaniem sprzętu najnowszej generacji. W ramach realizacji projektu zorganizowanych zostanie 16 wideokonferencji.