Staże w szpitalu

Kontakt w sprawie staży kierunkowych:


Dział Rozwoju Kadr Medycznych (I piętro, pok A4)
tel: 783 045 200 / 32 47 84 536
e-mail: dzialrozwoju@wss2.pl

Zasady odbywania staży kierunkowych reguluje Zarządzenie Dyrektora Nr 66/2024 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 02.05.2024 r.
w sprawie: zasad odbywania staży kierunkowych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju realizowanych w trakcie specjalizacji przez lekarzy zatrudnionych w innych podmiotach

Zarządzenie [Typ: PDF, Rozmiar: 500KB]

Lekarz zainteresowany odbyciem stażu kierunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju składa następujące dokumenty:

  1. Wypełniony w części A pisemny wniosek osoby zatrudnionej w innym podmiocie o wyrażenie zgody na odbywanie stażu kierunkowego do specjalizacji Wniosek [Typ:PDF, Rozmiar: 90KB], Wniosek [Typ:DOC, Rozmiar: 90KB]
  2. Skierowanie – w przypadku gdy podmiot kierujący zawarł ze Szpitalem umowę ramową lub dwa egzemplarze porozumienia wypełnione przez podmiot kierujący – w przypadku braku takiej umowy Porozumienie [Typ:PDF, Rozmiar:70KB], Porozumienie [Typ:DOC, Rozmiar:40KB]
  3. Oświadczenie o zapoznaniu się z: Oświadczenie [Typ:PDF], Oświadczenie [Typ:DOC]

4. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych Zgoda [Typ:PDF, Rozmiar: 95KB], Zgoda [Typ:DOC, Rozmiar: 19KB]

5. W związku z wejściem w życie w dniu 15.02.2024 r. nowelizacji ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich, osoby realizujące staże kierunkowe w komórkach organizacyjnych udzielających świadczeń dla pacjentów małoletnich zobowiązane są do przedstawienia:

  • zaświadczenie z Polskiego Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonego katalogu przestępstw (art. 21 ust 2-8 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich) wraz z uzupełnionym oświadczeniem Oświadczenie [Typ:PDF, Rozmiar:72KB], Oświadczenie [Typ:DOC, Rozmiar:75KB]
  • informacji z rejestru karnego państwa obywatelstwa lub państwa/państw w którym/ych zamieszkiwała w ciągu ostatnich 20 lat – w przypadku, gdy osoba posiada obywatelstwo innego państwa niż Rzeczpospolita Polska lub osoba, która w ciągu ostatnich 20 lat mieszkała zagranicą,
  • oświadczenia – w przypadku, gdy państwo obywatelstwa lub państwo/a w których zamieszkiwała w ciągu ostatnich 20 lat nie przewiduje sporządzenia informacji
    z rejestrów karnych lub nie prowadzi rejestru karnego Oświadczenie [Typ:PDF, Rozmiar:72KB], Oświadczenie [Typ:DOC, Rozmiar:75KB]

Staż kierunkowy może rozpocząć się po zawarciu porozumienia oraz dostarczeniu wszystkich wymaganych dokumentów.
W przypadku stwierdzenia braku któregokolwiek z wymaganych dokumentów – osoba szkoląca się nie zostanie dopuszczona do rozpoczęcia stażu.