Zakład Diagnostyki Obrazowej

Kierownik Zakładu

lek. Jerzy Wróbel – specjalista w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej

Pielęgniarka Koordynująca

mgr Renata Zdziebło

Kierownik Zespołu Techników

Ewa Maksemiuk-Kosecka

Starsi Asystenci

lek. Łukasz Ciasnocha – specjalista w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej
lek. Małgorzata Czuczman-Ciepiela – specjalista w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej
lek. Bogusława Owczarz-Kuśmierczuk – specjalista w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej
lek. Agnieszka Piech – specjalista w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej
lek. Adam Ryszczyk – specjalista w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej
lek. Witold Tomalski – specjalista w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej
lek. Jolanta Wojcierowska – specjalista w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej
lek. Izabela Szczyrba – specjalista w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej
lek. Magdalena Huras-Rezler – specjalista w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej
lek. Grzegorz Skowron – specjalista w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej
lek. Adam Garbulowski – specjalista w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej

Młodsi Asystenci

lek. Piotr Fityka
lek. Natalia Kutryba
lek. Jan Miodoński
lek. Dominik Biały
lek. Artur Kaczmarek
lek. Agnieszka Smołka

Telefony

+48 32 47 84 311     Rejestracja
+48 32 47 84 315     Rejestracja tomograf
+48 32 47 84 313     Dyżurka Lekarska
+48 32 47 84 316     Dyżurka Pielęgniarek
+48 32 47 84 317     Dyżurka Techników
+48 32 47 84 319     Pokój opisowy
+48 32 47 84 563     Rejestracja Rezonansu Magnetycznego
+48 32 47 84 277     Pracownia Angiograficzna
+48 32 47 84 318     FAX

Zakład Diagnostyki Obrazowej wykonuje badania diagnostyczne z zakresu:

  • diagnostyka rtg
  • ultrasonografia
  • tomografia komputerowa
  • rezonans magnetyczny
  • badania angiograficzne

Zakład świadczy niemal kompleksową obsługę szpitala oraz innych jednostek służby zdrowia z zakresu diagnostyki obrazowej. Świadczy również usługi na rzecz pacjentów ambulatoryjnych. Szczegółowe informacje w rejestracjach i sekretariacie zakładu.

Na podstawie art. 32c ust. 2 ustawy Prawo atomowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1792, z późn. zm.), informuję, że w jednostce organizacyjnej: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju; Aleja Jana Pawła II 7; 44-330 Jastrzębie-Zdrój; wykonywana jest działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegająca na uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące: aparat RTG, tomograf komputerowy, rezonans magnetyczny, angiograf dwupłaszczyznowy w ramach zakładu diagnostyki obrazowej oraz bloku operacyjnego.

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy Prawo atomowe, w celu dostosowania sposobu oceny zagrożenia do jego spodziewanego poziomu, pracownicy jednostki organizacyjnej zostali odpowiednio zaliczeni do B narażenia. Ocena narażenia pracowników prowadzona jest na podstawie: systematycznych pomiarów dawek indywidualnych w sposób pozwalający stwierdzić prawidłowość zaliczenia pracowników do tej kategorii.

W przeciągu ostatnich 12 miesięcy nie stwierdzono przekroczenia dawek granicznych /dawka skuteczna, dawka równoważna/ określonych dla pracowników.

Pomiary dozymetryczne rozkładu mocy dawki promieniowania jonizującego X wokół aparatów potwierdzają, że konstrukcja ścian, stropów, okien, drzwi oraz zainstalowane urządzenia ochronne w pracowni rtg zabezpiecza osoby pracujące, osoby z ogółu ludności przebywające w sąsiedztwie, a także osoby z ogółu ludności w przypadku pracowni rtg znajdującej się w budynku mieszkalnym przed otrzymaniem w ciągu roku dawek określonych w § 2 i § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. (Dz. U. Nr 180, poz. 1325).

Kierownik jednostki organizacyjnej zapewnia wykonywanie działalności związanej z narażeniem zgodnie z zasadą optymalizacji wymagającą, żeby – przy rozsądnym uwzględnieniu czynników ekonomicznych i społecznych oraz aktualnego stanu wiedzy technicznej – liczba narażonych pracowników i osób z ogółu ludności oraz prawdopodobieństwo ich narażenia były jak najmniejsze, a otrzymywane przez nich dawki promieniowania jonizującego były możliwie małe.
Na podstawie powyższych informacji stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.
W związku z wykonywaniem wyżej opisanej działalności do środowiska nie są uwalniane substancje promieniotwórcze.

Aparaty rentgenowskie są użytkowane w oparciu o pozwolenia na ich stosowanie w celach medycznych wydawane przez Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach. Cyklicznie, zgodnie z obowiązującymi przepisami są poddawane testom podstawowym i specjalistycznym, wykonywanym przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia.
Jednostka posiada zezwolenia na uruchomienie pracowni rentgenowskich.
Jednostka przed uruchomieniem pracowni miała wykonane pomiary rozkładu dawki promieniowania X w otoczeni aparatów – na podstawie wyników stwierdzono, że dawka graniczna promieniowania jonizującego nie przekracza 1mSv/rok dla pomieszczeń ogólnodostępnych oraz 3 mSv/rok dla pomieszczeń pracowni poza gabinetem.

Jednostka podlega kontroli Śląskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu w Katowicach, 40-957 Katowice, ul. Raciborska 39 – Oddział Higieny Radiacyjnej.
Ewa Kosecka, Inspektor ochrony Radiologicznej w Szpitalu.