Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy

Lekarz Zarządzający Zakładem
lek. Weronika Lach – specjalista chorób płuc
+48 32 47 59 983

Pielęgniarka Koordynująca i Nadzorująca pracę pielęgniarek
mgr Agnieszka Pancerz – specjalista pielęgniarstwa operacyjnego 
 +48 32 47 59 994

Telefony
+48 32 47 59 992 Sekretariat
+48 32 47 59 993 Dyżurka Pielęgniarek – parter
+48 32 47 59 995 Dyżurka Pielęgniarek – II piętro
+48 32 47 59 997 Dyżurka Fizykoterapeuty

Dokumenty potrzebne do przyjęcia

Charakterystyka zakładu

Misją Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego jest zapewnienie rekonwalescentom okresowej opieki pielęgniarskiej i powrót do środowiska zamieszkania, zaś osobom przewlekle chorym stacjonarnej pielęgnacji i opieki. Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy udziela całodobowych świadczeń zdrowotnych, które obejmują swoim zakresem pielęgnację, opiekę i rehabilitację osób nie wymagających hospitalizacji oraz zapewnia im zakwaterowanie i wyżywienie, kontynuację leczenia farmakologicznego, a także prowadzi edukację zdrowotną tych osób i członków ich rodzin.

Podstawą kierowania pacjenta do Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego jest

 • wniosek osoby ubiegającej się o przyjęcie
 • wniosek lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub,
 • wniosek lekarza prowadzącego pacjenta z oddziału szpitalnego, po zakończonym leczeniu w warunkach szpitalnych,
 • wywiad pielęgniarki środowiskowo/rodzinnej wraz z kartą oceny stanu samoobsługi pacjenta.

Sposób i tryb kierowania osób do Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego publicznego oraz zasady ustalania odpłatności za pobyt w tych zakładach określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych (Dz.U. z 2012 r. poz.731). Do zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego ogólnego nie może być przyjęty pacjent z chorobą psychiczną i/lub w terminalnej fazie choroby nowotworowej. W Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym chory może przebywać czasowo. Czas pobytu pacjenta w zakładzie wynosi 12 miesięcy z możliwością przedłużenia pobytu w zależności od potrzeb.

Świadczenia w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym obejmują

 • całodobowe kompleksowe działania pielęgnacyjne wynikające z diagnozy pielęgniarskiej
 • opiekę lekarską
 • leczenie farmakologiczne
 • niezbędne konsultacje specjalistyczne
 • podstawowe badania diagnostyczne
 • ustalenie i stosowanie diety
 • stymulację metodami terapeutycznymi i psychoterapeutycznymi do aktywności życiowej
 • przygotowanie rekonwalescenta i jego rodziny (opiekuna) do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych
 • zapobieganie powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego i unieruchomienia
 • zmniejszenia skutków upośledzenia ruchowego i przygotowanie do życia w społeczeństwie
 • opieka duchowa zgodnie z potrzebami podopiecznych.

Zakład dysponuje 54 łóżkami. Pomieszczenia dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych, sale 3 osobowe z węzłami sanitarnymi lub łazienkami wyposażonymi w sprzęt przystosowany do wymogów osób starszych. Zakład posiada również gabinet rehabilitacji, świetlicę, podręczną bibliotekę, gabinety zabiegowe.

Pacjenci Zakładu traktowani są w sposób indywidualny. Objęci są profesjonalną opieką pielęgniarską, lekarską i rehabilitacyjną, a wytworzona w placówce atmosfera ogniska domowego sprzyja powrotowi do zdrowia. Lokalizacja Zakładu umożliwia podopiecznym spędzanie czasu na wolnym powietrzu wśród zieleni. Dla dobra podopiecznych Zakład współpracuje z władzami miasta, a także z licznymi organizacjami pozarządowymi oraz ze społecznością lokalną.